MENÜ
 
  Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ,  Bánokszentgyörgy - Zalaegerszeg

 

 


 

Államosított háziorvosi praxisok? -  Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ véleménye

 2012. 11. 30.00:08:39

 

Van néhány alaptétel melyből nem engedhetünk. Nem önös érdekből, hanem a ma még működőképes egészségügyi alapellátás fenntartásáért, megőrzéséért.

1. A háziorvos személyes közreműködésével megvalósuló, vállalkozás keretei között végzett, koncessziós körzeti-területi elven működő, praxis jogra épülő és praxis alappal támogatott, háziorvostan-szakvizsgához kötött, állami, helyi önkormányzati, OEP és lakossági finanszírozásban részesülő háziorvosi rendszer fenntartása, műlödtetése.

 2. A finanszírozásban éppen a háziorvosi feladat ellátás sajátságai miatt idegen teljesítmény elv minimalizálása.

 3. A kialakult válsághelyzetért egyedül az elértéktelenített finanszírozás a felelős, hamis az a vád, mely a praxis jog intézményét, a körzeti elvet vagy a szakképesítési korlátot teszi felelőssé.

 4. Ellátási érdekből sem engedhetjük meg a szakma felhígulását, a praxis jog kijátszását, háziorvosi körzetek megalapozatlan összevonását, de a betegek valóságos választásával létrejött TEK nélküli praxisok adminisztratív elvű megszüntetését sem támogatjuk,

 5. Nem fogadhatóak el a jogalkotás olyan következményei, melyek az orvos-beteg bizalmi viszony közé éket vernek, ellenérdekeltté teszik a feleket, valamint a konfliktusok szintjévé teszik a háziorvosi ellátást. Nem helyezheti az állam saját felelősségét a háziorvos vagy az ellátó rendszer vállára, nem bújhat az ellátók mögé.

A finanszírozási rendelkezések és szerződések nem lehetnek zsaroló, uzsora jellegűek, de ösztönzőek igen.

 6. Világjelenség az orvos és egészségügyi dolgozó hiány, amelynek fő oka az, hogy a politika nem akarja felismerni, hogy a XXI. században már nem lehet esküre hivatkozással jelentős túlmunkára kényszeríteni ezen ágazat dolgozóit sem, mind a rendes munkaidőben végzett tevékenységet, s a túlmunkát pedig különösképpen jól meg kell fizetni ahhoz, hogy a mai fiatal korosztályok ezt a nehéz hivatást válasszák.

 7. Mindenféle átszervezési kezdeményezés – egy húsz éve jól működő, bevált, sikeres, a betegek számára a legnagyobb többségben elégedettséget jelentő –     háziorvosi rendszerben csak pótcselekvésnek tekinthető, rövidtávú politikai    célok elérése céljából. A háziorvosi rendszer fenntartása és fejlesztése valódi prioritás, kormányzati ciklusokon átívelő módon lehet csak felelősen kezelni.

 A húsz év öt kormányzati ciklust jelent, melynek az a tanulsága, hogy ciklusonként sorozatos rossz, rövidtávú politikai döntések sorozata, vagy szükséges döntések elmulasztása miként tudja lerontani egy kezdetben prosperáló ellátási terület egészét.

 

Politikai döntéshozók figyelem: rajt! de – az orvostudományból kölcsönözve:

 Nil nocere – vagyis nem ártani!

 

Alsónemesapáti, 2012. november 29.

 

                                dr.Selmeczi Kamill

                                               elnök

 

 


 

Államosítsák a háziorvosi körzeteket is!

2012. 11. 29.10:23:16

A háziorvosi praxisokat is állami irányítás alá vonná Heintz Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője, háziorvos. A politikus azt állítja, hogy ezzel egyszer s mindenkorra megszűnhetne a mostani öszvér rendszer, amelyben szinte nincs két azonos ellátási szerződés a háziorvos és az önkormányzatok között, s ebből sok viszály alakul ki. – Az alapellátás ott maradt a régi megoldatlan feladatok között – mondja Heintz.

 

A háziorvosok az első Orbán-kormánytól alanyi jogon, úgymond nemzeti ajándékként jutottak hozzá praxisuk működtetési jogához. Az egészségpolitikusoknak a teljes háziorvosi rendszert újra kellene gondolniuk, mert meglehet, hogy egy évtizeden belül a praxisok kifogynak a doktorokból. A most praktizálók átlagéletkora 52 év, és már több mint harmaduk elérte a nyugdíjkorhatárt.

A praxisjogon, a háziorvosok vállalkozói létén Heintz Tamás nem változtatna, ugyanakkor a körzetek finanszírozását és szakmai irányítását az állami kórházakhoz integrálná. Mint mondja: a háziorvosoknak most is szorosan együtt kell működniük a területileg illetékes kórház szakembereivel. Szerinte a javaslatával ez a kapcsolat válhatna gördülékenyebbé. A háziorvosok és a kórházi szakorvosok egy csapatként vállalhatnának felelősséget a beteg ellátásáért. Ezzel a körzetekben több idő maradna a prevencióra és a krónikus betegek gondozására is. A kórházak részben szakmai kontrollt jelenthetnének a körzetekben zajló gyógyítás fölött, a gyógyszeripartól átvállalhatnák a háziorvosok tudásának frissítését, akik a szakorvosokkal közösen állíthatnák össze egy-egy gyakori betegség kezelési sémáját.

A politikus szerint modellje egyben lehetőség arra, hogy akár a kórházi vagy a háziorvos egymást helyettesíthesse, ha a szükség úgy hozza. S mindez az egy nagy intézmény szakmai felügyelete mellett történhetne meg. Ez a megoldás némiképp oldhatná az állandó orvoshiányból adódó feszültségeket is. Heintz Tamás szerint az alapellátás integrálásával a beteg is nyerhetne, hiszen adott helyzetben azonos szervezethez tartozó orvoscsapat segíthetné a gyors gyógyulását.

Heintz úgy tudja: ebben a ciklusban már biztosan nem ér el az alapellátókig az általa vizionált rendszer átalakítása. Ez utóbbit lapunknak az egészségügyért felelős államtitkárság is megerősítette. Mint mondták: egyelőre az átalakító lépések konszolidációja zajlik, a továbbiakat pedig egy újabb koncepcióban, a Semmelweis Terv 2.0-ben összegzik. Ám ez a munkaanyag még csak készül.

 

Danó Anna - nol.hu

 

A véleményeket a FAKOOSZ fórumában várjuk!

 

További vélemények a FAKOOSZ Facebook-oldalán ide kattintva érhetők el!


 

Az önkormányzatokkal megkötött feladat-ellátási szerződések módosításáról - házorvosoknak

2012. november 22. 05:50, csütörtök  - webdoki.hu

2012. január 1-jétől lépett hatályba az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) módosítása, mely előírja, hogy a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó — a törvényben taxatíve felsorolt — követelményeknek 2013. január 1-jétől kell megfelelniük az érintettek között létrejött szerződéseknek.

 Az önkormányzatok és a háziorvosok (háziorvosokon itt, és a továbbiakban az Öotv. 1. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti háziorvosokat értjük, vagyis azokat a háziorvosokat, házi gyermekorvosokat, fogorvosokat, akik területi ellátási kötelezettséggel nyújtanak egészségügyi alapellátást), illetve háziorvosi szolgáltató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások közötti szerződések — bárhogyan is nevezik azokat a felek, illetve akár a jogszabályok —, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendszere szerint megbízási szerződések, azonban e sajátos jogviszonyok rendezéséhez a Ptk-nak a tartós megbízásra vonatkozó szabályai nem bizonyulnak elegendőnek. Ezért vált szükségessé az alapellátási biztonság megőrzése, fokozása és az egységes jogértelmezés érdekében törvényben meghatározni a feladat-ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit, ezzel ugyancsak törvényi szinten kiegészítve az adott terület speciális helyzetének megfelelő elemekkel az általános szabályokat.

A törvényi szabályozásnak eleget lehet tenni akár új szerződések megkötésével olyan módon, hogy azok már tartalmazzák azokat a kötelező elemeket, amiket a törvény előír, akár a meglévő szerződések megfelelő módosításával. Nem szükséges tehát a jelenleg hatályos szerződéseket feltétlenül megszüntetni, és a felek kapcsolatát minden elemében újraszabályozni, elegendő a szerződéseket a szükséges pontokon módosítani, kiegészíteni legkésőbb 2013. január hó 1. napjáig. Ez az utóbbi eljárás azért is ajánlott lehet az esetek egy nagy részében, mivel az alább felsorolt elemek nagy részét a jelenleg hatályban lévő szerződések is tartalmazzák.

A praxisjoggal rendelkező háziorvos (háziorvosi vállalkozás) és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződések legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazzák 2013. január 1-jétől az Öotv. 2/B. § szerint:

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,

c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,

d) a rendelési idő meghatározása,

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,

f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,

g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,

h) a szerződés időtartama,

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év, a települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést — indoklással — akkor mondhatja fel, ha:

a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

A szerződések módosításával, az új szerződések megkötésével kapcsolatban nyomatékkal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelenleg hatályban lévő szerződések módosítása csakúgy, mint egy teljesen új szerződés aláírása, kizárólag az érintettek közötti egyeztetések, kölcsönös engedmények során jöhet létre, melyben mindkét félnek joga van előterjeszteni kéréseit, módosítási javaslatait. Ez természetesen nem vonatkozik a törvényben egyértelműen meghatározott, kogens szabályok alkalmazására, ezek azonban nem hátrányosak, inkább előnyösek a praxisjoggal rendelkező háziorvosok számára, részükre az eddigiekhez képest nagyobb biztonságot jelentenek.

Tekintettel az eltérő helyi viszonyokra és egyéni érdekekre, mindenki számára egységes, egyforma szerződési szempontokat meghatározni nem lehet. Ennek ellenére vannak olyan kérdések, amelyek nagyobb odafigyelést igényelnek a szerződések módosítása, illetve az új szerződéskötések esetén:

1. Az 1997. évi LXXXIII. tv. 35. § (2) bekezdése értelmében a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra folyósított összeg nem mentesíti az önkormányzatot az előírt fenntartási és fejlesztési kötelezettség alól, ugyanakkor megállapítható az is, hogy az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 152. § is feladatokat ró az önkormányzatokra az alapellátás biztosításával kapcsolatban. Figyelemmel erre a szabályozásra, illetve az egészségügy finanszírozásának duális rendszerére, semmiképpen nem helyeselhető az az általánosan elterjedt szerződéses szabályozás, amely szerint a szakmai minimumfeltételek közé tartozó orvosi műszerek, berendezések pótlásának, javításának, karbantartásának költségei a szolgáltatókat terhelik, miközben ezek a költségek, kiadások inkább az önkormányzatot kellene, hogy terheljék. Ennek megfelelően javasoljuk a szerződésekben az alábbi pontot rögzíteni: „A Megbízó önkormányzat az 1997. évi LXXXIII. tv. 35. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges jogszabályban előírt eszközök beszerzése, valamint azoknak az orvosi tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges állapotban tartása is.”

2. A megbízó önkormányzattól ingyenes használatba kapott ingatlan, illetve berendezési felszerelési tárgyak tekintetében rögzítésre javasoljuk az alábbi kitételt: „az ingyenesen használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatával felmerülő, azzal együtt járó értékcsökkenésért a Megbízott egészségügyi szolgáltató nem felel. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a használatba vett épület műszaki meghibásodásából eredő üzemeltetési költség többletet (pl. csőtörés, elfagyás, vízóra melletti szivárgás stb.) az épület tulajdonosa, azaz az Önkormányzat Megbízó köteles viselni.”

3. Amennyiben a térségben központi ügyelet van, amelyet egy, az önkormányzattól független vállalkozás működtet, az önkormányzat nem kötelezheti a háziorvosokat arra, hogy ők egy harmadik féllel szerződést kössenek az ügyeleti ellátásban való részvétel érdekében, két szerződő fél ugyanis nem köthet olyan megállapodást, amely egy harmadik személyre vonatkozó kötelezettséget tartalmaz. A központi ügyeletet működtető társas vállalkozás köteles gondoskodni az ügyelet működtetéséről, beleértve annak személyi feltételeit is.

Mindez persze nem zárja ki azt, hogy a település háziorvosa — egyéni döntésének megfelelően — külön megállapodást kössön a működtetővel, de erre kötelezni őt nem lehet. Ellenkező esetben a háziorvosok teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnének azáltal, hogy az önkormányzattal kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően kénytelenek lennének a központi ügyeletet működtető cég által diktált — akár teljesen egyoldalú — feltételek szerint szerződni, ami nem engedhető meg, és amivel szemben a Magyar Orvosi Kamara is rendszeresen tiltakozik, fellép. Tekintettel arra, hogy a fenti felsorolás e) pontja szerint az ügyeletre vonatkozó rendelkezéseket is kell, hogy tartalmazzák a feladat-ellátási szerződések, ezzel összefüggésben az alábbi pont beillesztését javasoljuk:

„A Megbízott egészségügyi szolgáltató saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján vesz részt az önkormányzat területén működő, ………….. központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban.”

vagy:

„A Megbízó önkormányzat nyilatkozik az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének d) db) pontja szerint, hogy más szolgáltatóval áll szerződéses viszonyban az ügyeleti feladatok ellátására, ezért Megbízott nem köteles részt venni az ügyelet munkájában.”

Amennyiben a megbízó önkormányzat működteti az ügyeletet, abban az esetben természetesen szabályozni kell a szerződésben az együttműködés feltételeit ezen a téren is.

4. Lényeges a szerződésben annak rögzítése, hogy a feladat-ellátási szerződést a Megbízó önkormányzat 6 hónapos felmondási idő biztosításával csak abban az esetben mondhatja fel, ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. Más felmondási okot a jogszabály nem fogad el, illetve ilyen esetben sem lehet azonnali hatállyal megszüntetni a szerződést, csak 6 hónapos felmondási idő biztosítása mellett.

5. Rendkívül fontos a felsorolás j) pontja szerinti kártérítés, kártalanítás kérdése. Azt bármikor jogszerűen megteheti az önkormányzat, hogy megváltoztatja a körzethatárokat ezzel hátrányt okozva az adott körzetben praxisjoggal rendelkező háziorvosnak.A törvényi szabályozás nem kellően pontos, mivel kártalanításról és kártérítésről is ír a szabályozandó körben, márpedig ezek nem szinonim fogalmak. Mindkét esetben valamilyen hátrány okozásának a következményeiről van ugyan szó, de kártérítés a jogellenes károkozás esetén illeti meg a károsultat, míg kártalanítás a jogszerű magatartás következtében keletkezett károk után jár.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat jogszerűen módosíthatja a körzethatárokat, ennek fejében természetesen csak kártalanításról beszélhetünk, kártérítés abban az esetben jöhetne szóba, ha a háziorvosnak valamilyen jogellenes módon okoz kárt szerződésszegéssel, vagy szerződésen kívül az önkormányzat. Ennek megfelelően azt elfogadhatónak tartjuk, ha a kártérítés kérdését nem szabályozzák a szerződések (már csak azért sem, mert az okozható károk mértéke, típusa a végtelenhez közelíthet, vagyis előre nem lehet meghatározni a lehetséges eseteket), de az igen lényeges, hogy a felek pontos, egyértelmű szabályokat állítsanak fel a kártalanítással kapcsolatosan, méghozzá a már idézett jogszabályi rendelkezéssel összhangban, a praxis éves finanszírozásának arányában.

Szükséges lenne tehát rögzíteni a szerződésekben — a körzet méretének csökkentése esetére — azt, hogy a kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Arra az esetre, ha év közben történik a változás, szükséges szabályozni, hogy melyik év finanszírozását veszik alapul a felek a kártalanítás számításához, az adott év addigi finanszírozásával számolnak, azt kiegészítve a várható egész évire, vagy a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul.

Szükséges határidőket is rendelni a kártalanítás kifizetéséhez, például az adott rész „elcsatolását” követő hónap 15. napja lehetne a kifizetés esedékessége, a kifizetés elmulasztása esetére célszerű késedelmi kamatot meghatározni.

Bár egyébként is következne a törvény rendelkezéséből, lényegesnek tartanánk a szerződésben kikötni, hogy amennyiben az önkormányzat egy teljes körzetet szüntet meg a körzetek átalakításával, a megszüntetett praxis (körzet) teljes éves finanszírozását legyen köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére.

Fontos tudni az előbbieken túl, hogy a Magyar Orvosi Kamara az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) dd) pontja alapján véleményezési jogot gyakorol a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében. Ezt a jogot (és kötelességet) a MOK Alapszabálya szerint a kamara területi szervezetei gyakorolják. Amennyiben tehát az illetékes önkormányzat új szerződést kíván kötni a háziorvossal (cégével), vagy módosítani kívánja a korábban meglévő szerződést, fel kell hívni a figyelmét a kamarai véleményezési jogra, és megkérni, küldje meg véleményezésre a szerződés tervezetét az illetékes kamarai területi szervezethez.

Amennyiben bárkinek, bármilyen segítségre van szüksége a szerződések módosításával, megkötésével kapcsolatosan, forduljon ahhoz a kamarai területi szervezethez, amelyiknek tagja, a MOK Alapszabálya a jogsegély nyújtását ugyancsak a területi szervezetekhez delegálja.

(mok.hu)

 

 

 


 

 

Tájékoztató egészségügyi szolgáltatók jelentési kötelezettségéről 2012. szeptemberétől

       
2012.09.13
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXIX. törvény 18.§-a, 31. § (7) bekezdése és 32. § a) pontja alapján az egészségügyi szolgáltatónak a nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóira vonatkozó - Eütv. 112. § (4) bekezdés f) pontja szerinti - adatairól első alkalommal 2012. szeptember 30-áig kell adatot szolgáltatnia, továbbá az adatokban bekövetkezett változásokról annak bekövetkeztétől számított 90 napon belül tájékoztatnia kell a működési nyilvántartást vezető szervet.

A jelentési kötelezettség teljesítésére a http://munkahely.eekh.hu/ elektronikus jelentő felületen van lehetőség, a kitöltési útmutatóban foglaltaknak megfelelően.

Azon egészségügyi szolgáltatóknak, akik a korábbiakban excel táblában eleget tettek jelentési kötelezettségüknek, azoknak nem kell a fenti felületen megismételni az első jelentést, de a változások bejelentését már csak a fenti jelentő felületen tudjuk fogadni.

forrás:

 


Legalizálná a paraszolvenciát a kormány

10:13:59

Bár eddig szóban harcolt a kormány a paraszolvencia ellen, olyan törvényt készül beiktatni, mely legalizálná a hálapénzt. A Népszabadság azt írja, a nemzetgazdasági tárca által előkészített pont általánosságban azt rögzítené ugyanis, hogy harmadik személytől díjazás nem fogadható el vagy nem köthető ki, kivéve, ha a tilalom alól a munkáltató felmentést ad (tudomással bír a juttatás forrásáról, esetleg összegéről). Lapunknak a nemzetgazdasági tárca sajtóosztálya megerősítette, hogy ez a passzus a hálapénz, a borravaló és „egyéb anyagi előny” elfogadását tiltaná. Hozzátették ugyanakkor, hogy a hálapénzt a munkáltató hozzájárulásával elfogadhatják az egészségügyben dolgozók.
 
Rácz Jenő volt egészségügyi miniszter, a Magyar Kórházszövetség elnöke a Népszabadságnak azt mondta: a hálapénz rendszere annál sokkal bonyolultabb, mintsem az elfogadása vagy annak megtagadása a munkáltató engedélyén múlhatna.
A hálapénz ma szerinte legális jövedelem, hiszen az adóbevalláson külön rubrika van az ilyen bevételek bevallására, és az elfogadását kifejezetten tiltó jogszabály sincs. Rácz Jenő azt is hangsúlyozta, hogy nem látja okát, miért ne adhatna engedélyt a kórházában a hálapénz elfogadására. Abban ugyanakkor bizonytalan, hogy egyedileg kell kiadni az ilyen engedélyeket, vagy egységes, a kórház összes dolgozójára kiterjedő rendelkezés is kibocsátható. A parlament előtt lévő javaslat indokolásából kiderül, hogy az orvosokat foglalkoztatók a hálapénz elfogadásáról szóló engedélyben maximálhatják az „elfogadható ajándék” értékét. Ha pedig egyszer már a munkáltató megadta ezt az engedélyt, akkor ez a „béren kívüli juttatás” nem számítható bele a munkabérbe.

(Népszabadság)

 

 

 

 

 


 

 

 

Nyilatkozatminták.

 

További fontos információ, hogy mindazok, akik még október hónapban be kívánják nyújtani támogatás igénylésüket, az önkormányzat és a hitelintézet (ha szükséges) nyilatkozatát hiánypótlás keretében is benyújthatják az OEP területileg illetékes kirendeltségeihez. Azaz az igénylés október 01-től történő érvényesítéséhez nem kell kívárniuk az önkormányzat, bank ügyintézésének idejét.

 

 

 

 


 

 

 


 

Teljes a káosz, de ez jó jel

2011.09.22.11:45:11

 

Az E-alap jövő évi költségvetésében még a tervszámok sem véglegesek.

A szocialisták után, most az Orbán-kormány is elhatározta, hogy megszabadítja az államot az egészségügyi kassza rendszeres túlköltéseitől. Rendet tesz, azaz egyensúlyt teremt a bevételek és a kiadások között. A feladat azonban nem is olyan egyszerű, mert Sinkó Eszter közgazdász szerint az egyensúly eddig sem az egészségbiztosító gazdálkodásán múlott.

A mindenkori kormányok pénzügyi gazdálkodásáért felelős hivatal ad hoc módon változtatta a pénzbeli és egyéb kiadási sorokat, így nem is lehetett nagyon összefüggés a bevételek és a kiadások között. A szakember szerint például sok szolgáltatásnak nincs is járulékfedezete, vagy ha van is, nem lehet megfeleltetni azokat egymásnak.

Például a gyermekgondozás költségeit, amely szociális elem és 120 milliárdos tétel az egészségbiztosító kasszájában, a járulékfizetők finanszírozzák. Hasonló ellentmondás az is, hogy jó ideje a gyógyszergyártók fizetik a gyógyszertámogatásra kifizetett ősz-szegek minden hetedik forintját. Teljes káosz van az E-Alap költségvetésében, és ezért jó jel, ha a kormány hozzákezd ennek a rendbetételéhez - állítja Sinkó Eszter. Ám hogy ez mennyire sikerülhet, az már most kétséges.

A jövő évi költségvetési tervekről eddig csak nyilatkozatok vagy sajtóközlemények születtek, így azt sem lehet tudni, hogy a Matolcsy György által néhány napja az egészségügy bevételeit növelő tételek mennyire javítják az alap egyensúlyát. A munkavállalókra kirótt egyszázalékos, valamint a mintegy 400 000 vállalkozóra kirótt további 1,5 százalékos járulékemelést, mintegy 120-160 milliárdos többletbevételt hozhat.

Körülbelül nyolcmilliárdot remélnek a német mintára bevezetendő új baleseti különadóból. További bevételnövelő tételként forog a kormányzati egyeztetéseken, hogy az ellátásukra maguk szerződők 5400 forintját megemelnék akkora összegre, mint amennyit az állam fizet a szociálisan rászorulók után. Ez körülbelül az egyéni szerződők díjának megduplázása lenne, ám erről még nincs döntés.

De bármennyi extrapénzt is hoznak össze a döntéshozók majd a parlamentben az E-Alap egyensúlyához, az csak az állam kiadásait mérsékli, mert ennyivel adnak majd kevesebbet az adóforintokból az egészségügyre. Azaz a szolgáltatásokra költhető pénz biztosan nem lesz több. Információk szerint a mintegy 1400 milliárddal gazdálkodó alap jövő évi költségvetésében még a tervszámok sem véglegesek. Több verzió is játszik a különböző szakértői tárgyalásokon. Értesülések szerint van olyan is amely nullszaldósra, de van olyan is - és ez látszik a legreálisabbnak -, ami negyedére csökkentené az idei tervezett 87 milliárdos hiányt.

2011-09-22 07:37
Forrás: Népszabadság- www.weborvos.hu

 

 


 

 

CSALÁDI ÖSSZEFOGÁSSAL A MAGAS VÉRNYOMÁS ELLEN

2011.09.19.12:47:37

 

A Magyar Hypertonia Társaság az „Éljen 140/90 alatt!” program során idén ősszel elindítja az elsősorban fiatal korosztályhoz szóló kampányát. A kezdeményezés célja, hogy az iskolákon és a közösségi médián keresztül hívja fel a figyelmet a magas vérnyomás megelőzésére.

 

Napjaink átlagos életvitele – a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, a túlzott sófogyasztás, az elhízás – mind-mind a magasvérnyomás-betegség kialakulását idézheti elő.

Ez jelenleg az egyik leggyakoribb népegészségügyi probléma Magyarországon, megközelítőleg 3 millióan érintettek, azaz majd minden családban akad valaki, akinek magasabb a vérnyomása a normálisnál.

 

A magas vérnyomás megelőzésére történő odafigyelést és a helyes vérnyomásmérés oktatását nem lehet elég korán elkezdeni, továbbá az sem titok, hogy a gyermekek nagy hatással tudnak lenni szüleik, nagyszüleik életmódjára.

Ezért, hogy már a legfiatalabb korosztály körében is ismertté váljon a magas vérnyomás fogalma és ők is részt vállaljanak a rendszeres otthoni vérnyomásmérés elterjesztésében a Társaság „Hypertonia éve 2011” címmel pályázatot hirdet általános és középiskolák részére. Most minden iskola részt vállalhat abban, hogy a nála tanuló diákok hozzájárulhassanak szüleik egészségi állapotának javításához, a betegség megelőzéséhez!

 

A magasvérnyomás-betegség kezelésével foglalkozó orvos-szakmai társaság (Magyar Hypertonia Társaság) arra kívánja ráirányítani a figyelmet, hogy a vérnyomásmérést bármilyen életkorban bárki el tudja otthon is végezni. Az otthoni mérés azért is nagyon fontos, mert a rendszeres, nyugalmi állapotban történő méréssel időben kiszűrhető a betegség, és megakadályozható az olyan későbbi súlyos szövődmények kialakulása, mint például az agyvérzés vagy szívizom infarktus.

Éppen ezért a MHT Társaság pályázatot hirdet az ország összes általános- és középiskolája között, hogy kiderüljön, melyik intézmény diákjai tudják a legnagyobb figyelmet fordítani az egészségre, azon belül a magasvérnyomás-betegség megelőzésére. A feladat, hogy a diákok mérjék meg a legtöbb szülő, nagyszülő, családtag, ismerős vérnyomását és a mért értékeket rögzítve és beküldve vegyenek részt a pályázaton.

Minden megmért vérnyomás 1 pontot ér. További külön pontot ér, ha az illető, akinél magas vérnyomást észleltek, el is megy orvoshoz és a vérnyomásív megfelelő rubrikájában az orvos pecsétje is szerepel. A három legtöbb pontot begyűjtő iskola lesz a díjazott, az első helyezett 300.000, a második 150.000, a harmadik 50.000 forint értékű sportszervásárlási utalványt nyer!

 

Az iskolai pályázaton kívül a Társaság online aktivitásokkal is szól a fiatalokhoz, és rajtuk keresztül családtagjaikhoz, ismerőseikhez. A legnagyobb videómegosztó portálon, a YouTube-on jelenleg egyetlen magyar nyelvű film sem található a magasvérnyomás-betegség témájában, így első lépésként itt tekinthetők meg oktatófilm-sorozatunk epizódjai, melyekben a legnevesebb hazai szakemberek a Lelkes-Mérő család bábfiguráival mutatják be a magasvérnyomás-betegséget, annak kialakulását, megfelelő kezelését és a helyes otthoni vérnyomásmérést. A Lelkes-Mérő család hat tagja a legnagyobb közösségi oldalakon – mint a Facebook és Iwiw - is feltűnnek majd, ahol játékos és tájékoztató formában is részt vállalnak a fiatalok informálásában. Az érdeklődők a kluboldalon napi jó tanácsot kérhetnek, oktatófilm-sorozatot láthatnak, szakértőktől kérdezhetnek, valamint értékes nyereményekért egészségtervet is készíthetnek a Lelkes-Mérő család tagjainak. Virtuálisan játékos formában „meg is gyógyíthatják” a családtagokat, javíthatják a rossz szív- és érrendszeri értékeiket, hozzájárulva egészségük megőrzéséhez. Minden héten útmutatást kaphatnak az otthoni vérnyomásmérés elvégzéséhez, a betegség kiszűréséhez és megfelelő kezeléséhez.

 

Az iskolai pályázat részletei megtalálhatók a www.hypertension.hu weboldalon, a helyes mérés elvégzéséhez pedig segítséget nyújt a http://www.facebook.com/hypertoniaeve oldalon folyamatosan megjelenő oktatófilm-sorozat is.

 

Az „Éljen 140/90 alatt!” Programról

A Magyar Hypertonia Társaság által indított „Éljen 140/90 alatt!” program célja hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a normális vérnyomás értéke (140/90 alatt), a magasvérnyomás-betegség és szövődményeinek megelőzése, kiszűrése és megfelelő kezelése.

A Társaság az idei évben az otthoni vérnyomásmérés fontosságát hangsúlyozza a betegség kiszűrésében, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a magas vérnyomás eredményes kezelése csakis a beteg, az orvos, az asszisztens, a gyógyszerész és a hozzátartozók együttműködésével valósulhat meg.

 

 

 

További sajtóinformáció:

VM.komm kommunikációs Iroda

Nagy Ákos

Tel: 350-6951, mobil: 20/9331-801

E-mail: nagy.akos@vmkomm.hu

 

 

 


 

További olvasói vélemények

2011.07.07.10:39:25

Gyermekorvosi szaklapok

"Ismereteink szerint Magyarországon minden második gyermek alapellátását vegyes körzetben dolgozó háziorvos végzi"

 

UGYANAKKOR EGY TÖBB ÉVES RENDLET ALAPJÁN csak gyerekorvos, vagy BELGYÓGYÁSZ orvos szerezhet iskolaorvosi szakvizsgát... A háziorvos, aki valóban ellát gyereket, az nem… Holott nem lenne hátrány, hiszen azért az iskolaorvosi ellátás és szakvizsga kicsit "gyerekgyógyászat" alapú, így azért többet tudna csaknem minden vegyes körzetes háziorvos tenni a gyerekeiért tudásban is...

 

Az meg már csak komédia és utópia számomra, hogy volt háziorvos lincenc-vizsga, de nincs gyerek-orvosi licenc-vizsga, holott a valódi gyerekgyógyász már kevesebb, mint a pandamaci, a gyerekellátó vegyes-praxis orvosa meg majdnem annyi gyereket lát el ,mint a gyerekkörzeti kolléga, de nincs semmi lehetőség szakképesités-linenc-képesités szerzésre. Vagyis csinálni KELL, de hivatalos tudást megszerezni nem lehet..

 

Ügyelet utáni pihenőidő az alapellátásban

Ez jó kérdés...

 

A másik, meg hogy a módosításban az ügyeleti díj a munkaszüneti napon az órabéred, ugyanakkor pl. az Mt. szerint egyébként magasabb dijazás jár (ha jól emlékszem dupla órabér például)...

 

Nem beszélve arról, hogy ugye már évek óta nem kapjuk, csak papíron ,hogy a 84-es alapján az önkéntes túlmunka +50%-kal számolandó!!!

 

 

Név és cím  postaládánkban.

 

 


 

A FAKOOSZ álláspontja az eszköztámogatási-rendelet tervezetéről

2011.07.07.10:08:30

 

 

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Jogi Főosztály Egészségpolitikai Jogi Osztály

 

Dr. Szabó Emese részére

 

Budapest

 

Tisztelt Hölgyem!

 

 

 

A FAKOOSZ elnökségének véleményét a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló kormányrendelet tervezetről az alábbiakban foglaljuk össze:

 

 

Szövetségünk – de nyugodtan mondhatjuk, valamennyi érintett - nevében elsősorban üdvözöljük és örömmel fogadjuk a régen látottan bürokráciamentes, egyszerűen elérhető forráslehetőséget. Habár az összegszerűségét illetően lennének jobbító ötleteink, illetve sajnáljuk, hogy az eredetileg tervezett júliusi indulás kitolódik októberre.

 

Ugyanakkor tudomásul véve a költségvetési korlátokat, a jelen előterjesztés keretei között egyrészt a végrehajtási szabályokat illetően, valamint az 1. sz. melléklet szerinti eszközlista bővítésére vonatkozóan az alábbi javaslatokat, észrevételeket tesszük:

 

  1. A program sikerét nagyrészt befolyásolja, hogy az ennek keretében beszerezhető, többlet szolgáltatások nyújtására alkalmas eszközök működtetését – többlet energia, kellékek, stb.) az alapfeladat ellátása mellett a sok éve változatlan finanszírozásból ki lehet-e egyáltalán minden esetben gazdálkodni. Ez a probléma nem tart-e sokakat vissza attól, hogy a rendelkezésükre álló keretet csak részben, vagy egyáltalán nem használják ki?
  1. Mindenképpen szükségesnek tartanánk a rendeletben annak szabályozását, hogy nagyobb értékű eszközöket akár közvetlenül szállító finanszírozásbantöbb havi részletfizetési lehetőség, ún. kereskedelmi hitel nyújtása keretében – is be lehessen szerezni, ne legyen kötelező a pénzintézeti út igénybevétele a forrásokesetlegesen szükséges megelőlegezésére. Ugyanis a banki szempontból az egy-egy praxisra jutó viszonylag kis összeg miatt a hitelek költségei – hitelbírálat, szerződéskötési díj, a kamat mértéke, előtörlesztési díj, stb. - a praxisok fejlesztésére szánt pénznek jelentős hányadát eltérítheti az amúgyis egyre drágábban dolgozó banki szektorba.
  1. Megfontolandó lehetne az is, hogy az előzőekben írt banki veszélyek kivédésére maximálásra kerülne az ezen program keretében folyósított hitelek költsége, a kamat és/vagy a teljes hitel-díjmutató maximálásában. Így lenne esély a bankok közötti verseny kikényszerítésére és a hallgatólagos árkartelljük kivédésére. Ezt azért is megtehetné a Kormány, mivel itt a bankok tőkemegtérülése a biztos állami forrásból nagy biztonságúnak látszik.
  1. Nem tartjuk egyértelműnek a közös beszerzésre kerülő eszközök elszámolásának szabályait. Ugyanis a Számviteli törvény előírásai szerint az eszközök között csak a saját tulajdonú eszközök mutathatók ki, a jelen rendelet viszont nem szabályozza, hogy egy nagyértékű műszer (pl. UH) közös beszerzése esetén kinek a tulajdonába kerül a műszakilag egyébként oszthatatlan eszköz.Szükséges lenne annak lehetővé tétele a közös beszerzés megvalósítására, hogy több praxis megállapodást köthessen egy ún. gesztor-praxis kijelölésével Ezen szerződésben lenne lehetőség a közös használat és a beszerzés finanszírozásában való részvétel feltételeiről – önrész, hitel, átadott támogatás - megállapodnia a kezdeményezetteknek. Mindenképp lehetővé kellene tenni egyrészt a közös beszerzésben – és ezáltal a használatban is – az eltérő arányú részvételt, valamint hogy a közös beszerzéshez csatlakozók ne veszítsék el azt a lehetőségüket, hogy a közös beszerzés során ki nem használt forrásukat saját, egyéni beszerzéseikre is felhasználhassák.
  2. Javaslatunk elfogadása esetén a gesztor-praxis bonyolítaná a beszerzést, illetve számolna el az OEP-el, biztosítaná az ellenőrzés lehetőségét. A megállapodásban részes többi vállalkozás pedig nyilatkozna az OEP felé, hogy a részükre járó havi 50 000 Ft-os támogatásból a gesztor részére mekkora hányad kerüljön átadásra. Mivel a folyósítás csak az OEP által történik, így ez a megoldás technikailag egyszerűen kivitelezhető.
  1. Mindenképpen fontosnak tartjuk annak rendezését is, hogy jelen támogatás egyértelműen különüljön el mind jogcímét, mind utalványozását, mind átutalását tekintve a praxisok havi normál finanszírozásától, hogy véletlenül se állhasson elő az a helyzet, hogy iparűzési adó alapként kerüljön figyelembe vételre.

 

  1. A háziorvosi eszközlista(1. sz. melléklet) bővítését az alábbiakkal javasoljuk:

 

a.)rádiósebészeti eszközök beszerzése, amennyiben a háziorvos rendelkezik az ehhez szükséges tanfolyam elvégzéséről szóló igazolással. Javasolt értékhatár : 1,5 millió Ft

b.)Fizikoterápiás eszközök beszerzése, amennyiben az ezen tevékenység végzéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll. Javasolt értékhatár: 1,5 millió Ft.

c.)A támogatási időszak alatt felvetődhet további eszközök – melyek az ellátás színvonalának további emelését szolgálhatják – beszerezhetőségének igénye, ezért azt javasoljuk, hogy a háziorvosi szakmai kollégiumhoz előterjesztett és véleményezett módon – a lista nyitva hagyása mellett – legyen lehetőség további eszközök beszerzésére.

 

 

 

Alsónemesapáti, 2011. július 07.

 

 

 

Dr. Selmeczi Kamill

elnök

 


Vélemények az eszköztámogatási rendelet tervezetéről

2011.07.04.09:19:34

 

 

Gyermek háziorvos vagyok,nyugdijasként dolgozom már 7 éve.

 

3 év alatt 10 milliárd Ft-ot szándékoznak eszköztámogatásra forditani,de mi előnyöm származik nekem ebből? Talán a számitógép rendszert és a fonendoszkopomat ( ára 200 ezer Ft , 14 éven felüli gyermek 1 havi kártyapénze ) lecserélem,de ettől még nem tudok magasabb szinvonalu ellátást biztositani.

 

Különben is kit érdekel a 17 év alatt felhalmozodott adathalmaz,a rengeteg jelentés.Ki találta ki,hogy az alanyi jogon biztositott 14-18 évesek taj ellenözését el kell mindig végezni. Ha otthon látom a rendelési idő után, 60 ft-al büntetnek.

 

Jó lenne egy CRP vizsgálatot végző készülék,de mi hasznom lenne?  Elmondom,körzetem területén fekszik a kiemelt Megyei Kórház rendelőmtől 4-500 mre,de ezt a vizsgálatot egy ideje a labor reagens hiányra,ill a vizsgálat drágaságára hivatkozva nem végzi el,igy a problémás esteket a Sürgősségi  vagy a Gyermek ambulanciára kell küldeni,ahol a "protokoll szerint" mindent elvégeznek,amire én nem is lennék kiváncsi,mert igy olcsóbb?!.

 

Más: ha a felnőtt körzetben egy hozzáértő kollega elvégez egy 1,5 milliós uh készülékkel egy vizsgálatot és ezt ledokumeltálja,az OEP megtériti-e,mintha a szakrendelés csinálná? Ha nem, akkor miért ruházzon be és forditson a több perces vizsgálatra időt?

 

Saját példámból:Kiváncsi-e valaki arra hogy praxisomban az elmút őszi-téli szezonban /nov-március/ 37 klinikailag és mellkas rtg-el igazolt pneumóiát diagnosztizáltam,szerencsére egyik sem volt súlyos állapotú, szoros megfigyeléssel/időnként napi 2x vizit (egyik gyermeket sem kellet kórházba küldeni,pedig be küldhettem volna és fel is vették volna.) Úgy tudom egy pneumonia eset 5-7 napos kórházi kezelése 150-180 ezer ft,ha ez igaz,4,5-5 millió ft-ot" spóroltam" az OEP-nek és mégis csak otthoni környezetben volt a beteg és az őt ápoló szülő.

 

Kérdem, nem lehetne esetleg ebből  10%"sikerdijat" folyósitani?(Na ez csak vicc volt) Persze pl.R-en (kis falu a délsomogyi erdőrengetegben 90% roma lakóssággal)  ezt nem lehet, nem merném megcsinálni.

 

Szóval ugy érzem ebből a 10 milliárdból megint nem az egészségügy,hanem az orvosi müszergyártók,a számitástechnikai lobbi és a hitelt nyujtó bankok fognak profitálni.És még nem is beszéltem a nálunk bevezetett indikátor rendszer uj eleméről,mármint,hogy az lesz az egyik,hogy hány 8-18 éves leánygyermek kap legalább évente 2 adag vasat. Én kiszámoltam ,ha minden e koru magyar leány kapna (évfolyamonkét 50000-et számolva -ők még vannak ennyien -) akkor ez a szülőknek 2 milliárd,az OEP-nek kb 600 millió ft költséget jelentene,a biztositó főosztályvezetőhelyettese szerint ez szakmai ajánlás volt

 

."Van pénz az egészségügyben,de az egy lyukas zsák" - mondják a közgazdászok, egészségügyi menedzserek.Csak megjegyzem 2 évvel ezelőtt Triesztben született kis páciensemnél nem történt ujszülöttkori Uh szürés/koponya-has/ amit azért fontosnak tartok,tartunk

 

Csak kérdem végiggondolnak bizonyos döntéshozók mindent? Megkérdezik a szakmát,a betegekkel nap mint nap találkozó háziorvosokat?Tényleg sok mindent megoldhatna az alapellátás megfelelő diagnosztikai háttérrel és még,ha mellé a szociális háló is belépne.

Persze ehhez nagyobb anyagi megbecsülés is kellene,amit a választások előtt minden nyerni akaró megigér,aztán a pézhiányra hivatkozva elfelejt teljesiteni (pedig azért sok mindenre telik.

Elnézést a hosszabb és nem mindig a témához kapcsolódó mondatokért.Egy 46 éve a pályán lévő és 41 éve ugyanabban a gyermekorvosi rendelőben praktizáló,egy kissé elkeseredett,de azért bizakodó és optimista házi gyermekorvos:

 

Név és cím  postaládánkban.

 

Mi lesz az EVA-sokkal? *

 

T. FAKOOSZ!
 
 
A leendő alapellátási eszköztámogatásról szeretnék véleményt, javaslatot mondani, a kör-emailből megnyitott tervezet alapján:
 
 
Esélyegyenlőtlenség állna elő, amennyiben a tervezettek szerint valósulna meg a támogatás: az EVA hatálya alá tartozó vállalkozásoknál a pénz 30%-a (+iparűzési adó?) azonnal adó formájában visszamenne a költségvetésbe: ez havi 15 ezer forintnyi különbség, a teljes hiteltámogatásra vetítve 450 ezer forint! Ekkora hátrány éri azokat, akik EVA adózók, a nem EVA adózókhoz képest. Helyesebben (ha jól okoskodok) az EVÁ-soknál önerőt kell "beletenni" a beruházásba (a nem EVÁ-soknál nem!!!): mondjuk másfél milliós beruházásnál az OEP utal a háziorvosi vállalkozásnak havi ötevenezret 30 hónapig, a vállakozás utal a banknak pontosan ugyanannyit törlesztőrészletként, eze kívül még befizeti a költségvetésbe az eddigi egyéb (akár OEP-es) bevételeiből a havi 50 ezer EVÁ-ját, kerekítve havi 15 ezret, 30 hónap alatt 450 ezer forintot!
 
 
Ezt akár technikai módszerekkel lehetne kivédeni (pl. az OEP ezeket a részleteket közvetlenül a pénzintézeteknek utalja - véleményem szerint mindenki hiteltörlesztésre fogja fordítani ezt az összeget, nem hiszem, hogy lenne vállalkozó, aki ekkora tőkét be tudna/akarna fektetni eszközbeszerzésbe azért, hogy kamatok nélkül 30 hónap alatt lássa vissza az OEP-től.
 
Akár jogszabályalkotással lehetne ennek az esélyegyenlőségnek elejét venni, azaz ezt az eszköztámogatást kivenni az alapellátási vállalkozások bevételei közül (adóalapot csökkentő tétel).
 
 
Vagy minden marad a régiben, és - feltéve, hogy az egészségügyi vállalkozások tekintélyes része EVÁ-s - le lehet kommunikálni a nép felé a másfélmilliós összeget, akár azt már nem hangsúlyozva, hogy ez havi ötvenezrével érkezik, és végül az így kommunikált összeg kb. egyharmadát a háziorvosokon megspórolva...
 
 
El tudom képzelni, hogy nem kevés EVÁ-s lesz, aki ilyen paraméterek mentén inkább nem is fog élni a lehetőséggel: a másfélmillióban benne vannak a hitel-kamatok, kezelési költségek és egyéb járulékos összegek, két és fél évre vetítve ez legalább 15-20 %, vagyunk kb. 1.2 milliónál. Ehhez hozzájárul, hogy sokszor az ilyen, banki hiteles konstrukcióknál az eladók sokkal kevésbé hajlanak az áralkura, tehát viszonylag magasabbak a beszerzési árak, mondjunk 5-10%-ot, alig több, mint 1 millió költhető így el, ebből még lejön a közel félmillió befizetendő adó. Látható, hogy így egy olyan, félmilliós kiadásba van a háziorvos beletolva, amiért kap kb. 1 milliónyi, egyébként a finanszírozó feladataként biztosítandó terméket, míg a háziorvos ezt az összeget így nem használhatja fel szabadon. Így már nem is olyan szép a menyasszony. Remélem, a jogalkotók is végiggondolták mindezt és eleve lesz egy korrekt megoldás az EVA-adózók részére, noha ez számomra a tervezetből még nyomokban sem látszik.
 
 
Kíváncsi vagyok, más kollegák mit gondolnak erről. Az EVÁ-sok eszköztámogatása  mindenesetre kiemelten fontos kérdés.
 
 
Üdvözlettel:
 
Név és cím a postafiókunkban.
 
* A szerk. megjegyzése: Jelenlegi körülmények között - pár extrém helyzetet kivéve - háziorvosi vállalkozásnak bejelentkezni az EVA hatálya alá és azonnal önként lemondani nemcsak a most tervezett eszköztámogatás, hanem a folyamatos  OEP-finanszírozás 30 %-áról, kb. akkora fajsúlyú tévedés mint pl. gyomorfekély kezelésére PPP helyett 70 fokos, erős paprikás pálinkát javasolni.

 


 

 

Előterjesztés a Kormány részére

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról

2011.06.30.15:31:40

 

 

Az előterjesztés teljes terjedelemben letölthető innét.

 

A véleményeket 2011. július 04-én, 16 óráig várjuk a fakoosz@gmail.com e-mail címre.


 

 

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2011.06.29.21:39:28

 

 

Az előterjesztés teljes terjedelemben letölthető innét.

 

A véleményeket 2011. július 04-én, 16 óráig várjuk a fakoosz@gmail.com e-mail címre.


A Semmelweiss-nap nem mindenkinek munkaszünet!

2011.06.23.12:29:34

 

A NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának kezdeményezésére 2011-től július elseje, a Semmelweis-nap munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók számára.

A törvény a munkaszüneti napot a foglalkoztatási – munkaviszonyban vagy közalkalmazotti – jogviszonyban álló érintett dolgozók számára biztosítja, egy nappal kiegészítve a Munka Törvénykönyvében felsorolt munkaszüneti napok körét. 2011. július 1-jén ennek megfelelően a 0-24 órás folyamatos ellátásra nem kötelezett egészségügyi dolgozókat foglalkoztató szolgáltatók – pl. rendelőintézetek – nem tartanak nyitva. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál – pl. fekvőbeteg-gyógyintézetekben vagy az Országos Mentőszolgálatnál – az alkalmazottak a munkaszüneti napokra irányadó munkarend szerint dolgoznak - közölte a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága.

 

Az egyéni és társas vállalkozókra, valamint a közforgalmú gyógyszertárat személyi jog alapján működtető gyógyszerészekre a munkaszüneti nap nem érvényes - hangsúlyozza a közlemény. Az alkalmazott egészségügyi dolgozók és vállalkozási formában tevékenykedők együttes közreműködését igénylő egészségügyi szolgáltatások – pl. a legtöbb gyógyszertár, háziorvosi rendelések stb. – működtetése során figyelembe kell venni, hogy az adott szakmai tevékenységhez a jogszabályban előírt személyi minimumfeltételek, valamint az ellátás biztosításának egyéb feltételei – pl. rendelőintézeti diagnosztikai háttér – biztosítottak-e. Ellenkező esetben ügyeletet kell biztosítani.

A lakosságnak azt javasolják, hogy június végén érdemes tájékozódni a július 1-jei háziorvosi rendelésről, a gyógyszertárak nyitva tartásáról, a rendelőintézetek aznapi működéséről.  A Semmelweis nap munkaszüneti nappá nyilvánítása az egészségügyi dolgozók munkájának elismerését szolgálja - olvasható a közleményben.

 

FAKOOSZ kommentár:

 

A Semmelweiss-napot munkaszüneti nappá minősítő törvényhely szerint a vállalkozó háziorvos ebben a jogállásában  nem tekinthető "egészségügyi dolgozónak".

Ugyanis a törvény a munkaszüneti napot csak a foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra vonatkoztatva rendeli el, az egyéni és személyesen közreműködő társas vállalkozói jogállás pedig nem foglalkoztatási jogviszony.

Nem minősül ugyanis foglalkoztatási jogviszonynak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott vállalkozási szerződés, valamint megbízási szerződés alapján végzett munka, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben szabályozott közkereseti társaság és betéti társaság tagjának személyes közreműködése, valamint a korlátolt felelősségű társaság tagjának mellékszolgáltatásként nyújtott személyes közreműködése. Tehát a probléma azon háziorvosok esetében is felmerül, akik a gazdasági társaságukkal nem munkaviszonyban, hanem csak társas vállalkozói jogviszonyban állnak. Tehát annak a háziorvosnak, akinek munkaszerződése van, annak automatikusan munkaszüneti nap július 01-e.

Amennyiben az a vállalkozó háziorvos a fentiek szerint  július 01-én mégiscsak munkavégzésre kötelezett, fennáll az a probléma, hogy az asszisztencia kötelezően előírt közreműködése - akik szinte kivétel nélkül munkaviszonyban állnak a vállalkozó háziorvossal - nem biztosított. Így viszont hiányzik  az ellátás szabályszerű biztosításának legalább egy feltétele, ezért ügyeleti rendszert kell szervezni.

 

A jövőre nézve várható a törvény módosítása, hogy ne legyen jogi akadálya a munkaszüneti nap teljeskörűségének az egészségügyben.

 

 


 

Elindult az EgészségNapló, Magyarország első internetes kezelési naplója

2011.06.22.10:45:17

Az EgészségNapló egy ingyenesen elérhető internetes kezelési napló, amiben a felhasználók akár napi szinten vezethetik vérnyomásuk, vércukor értékeik és testsúlyuk alakulását, megoszthatják az eredményeket a kezelőorvosukkal, és folyamatosan követhetik az állapotuk javulását.

Az EgészségNapló több, mint egy egyszerű mérési napló. A mért értékeken túl itt rögzíthető az orvos által összeállított kezelési terv és gyógyszeradagolás is, ennek betartására az EgészségNapló folyamatosan figyelmeztet is.

Az EgészségNapló Magyarország leggyakoribb betegségcsoportjának számító krónikus betegségek, kiváltképp a magas vérnyomás és a cukorbetegség hatékony kezeléséhez és megelőzéséhez nyújt segítséget.

A kezelési napló a www.egeszsegnaplo.hu oldalon próbálható ki egy gyors és teljesen ingyenes regisztrációt követően.

 

Forrás: Weborvos

 

 

 


 

Július 1-je Semmelweis- nap

2011.06.14.18:06:20

 

 

 

A 2011. január 1-től hatályos rendelkezések szerint július 1. nem csak a köztisztviselők számára munkaszüneti nap, hanem az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozóknak és az egészségügyben dolgozóknak is. ( 2003.évi LXXXIV. törvény 15/B.§)

 

Az e napon munkavégzésre beosztott foglalkoztatottak számára a Munka Törvénykönyve 149.§-a alapján jár díjazás.
Amennyiben a munkavégzésre munkaidő-beosztás szerint kerül sor, akkor
-havidíjas munkavállaló esetén a havidíjon felül ki kell fizetni a munkaszüneti napon végzett munkáért járó bért,
-órabéres, illetve teljesítménybéres munkavállaló esetén a munkaszüneti napra járó távolléti díj kifizetése mellett a munkaszüneti napra jutó munkabért.

Amennyiben a munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzés történik,
-havidíjas munkavállaló esetén a havidíjon felül ki kell fizetni a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabért, és 100%-os túlmunkapótlékot, ( amennyiben kap a munkavállaló másik pihenőnapot, akkor a pótlék mértéke 50%)
- órabéres, illetve teljesítménybéres munkavállaló esetén a munkaszüneti napra járó távolléti díj kifizetése mellett a munkaszüneti napra jutó munkabért és 100%-os túlmunkapótlékot, (amennyiben kap a munkavállaló másik pihenőnapot, akkor a pótlék mértéke 50%). 

 


MEGSZŰNIK A PASSZÍV TÁPPÉNZ!

2011.06.04.14:40:41

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium kidolgozta a jelenleg az Országgyűlés előtt lévő, a táppénzszabályok módosítására vonatkozó törvénytervezethez kapcsolódó végrehajtási szabályokat. A kormány elé történő terjesztést megelőzően megküldte véleményezésre a FAKOOSZ-nak a teljes anyagot, amely ide kattintva olvasható. Véleményeiteket kedden reggel 7 óráig várjuk a fakoosz@gmail.com címre.

 

 


Megkezdődött a Csengeri Kistérségi Járóbeteg - Szakellátó Központ fejlesztése.

2011.05.26.18:28:10

 

A Csengeri Önkormányzat 537 466 417 forint uniós támogatást nyert az „ÉAOP-2009-4.1.2/D - Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” című pályázati kiíráson az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg. A közel 575 millió forintos összköltségvetésű beruházás célja nemcsak az, hogy a kistérség lakosai számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai, hanem új munkahelyek teremtése is - Forján Zsolt polgármester törekvéseinek megfelelően.A Csengeri Önkormányzat egészségügyi központja jelenlegi formájában 1991 óta gondoskodik a térség egészségügyi alap- és járó beteg szakellátásáról, valamint egyes szociálpolitikai feladatokról, mint például a családsegítés, idősek otthona működtetése. A mintegy 16 ezer lakost ellátó térségi egészségügyi központ a jelenlegi intézmény bázisán kibővült, folyamatos kistérségi szolgáltatásokat fog biztosítani, 18 szakmában
. A projekt tervezett összköltsége 574 830 393 forint. A fejlesztéssel érintett nettó alapterület összesen 1 425 négyzetméter, amely 1 132 m2bővítést tartalmaz. További 200 millió forintot fordítanak orvosi eszközbeszerzésre és az informatikai hálózat kiépítésére.

 

A fejlesztés célja, hogy a bővülő szakellátások révén a térség lakóinak csak indokolt esetben kelljen igénybe venniük a fehérgyarmati, vagy a mátészalkai kórház szolgáltatásait. Az építkezés munkálatai idén májusban kezdődnek el a projekt építés-kivitelezésével megbízott vállalat a Nyír - Flop Holding Kft. közreműködésével, és a tervek szerint 2012 februárjában fejeződnek be. Az új épület a méltán híres Makovecz Imre által képviselt építészeti stílusban épül, amely a bővítendő Egészségügyi Központ mellett a település többi középületét is jellemzi.

 

A fejlesztés eredményeként az 5.200 fő lakosságú szatmári városban a jelenlegi nyolc egészségügyi szakrendelés tizennyolcra, a szakrendelői óraszám kétszázra, illetve a nem szakorvosi óraszám 130 órára emelkedik.

 

A projekt eredményeként kibővülő kistérségi járó beteg szakellátó központ létrehozásával cél egy építészetileg és orvos szakmailag is értékálló, fenntartható beruházás megvalósítása.

 

 


1.Kapcsolat:

Név: Forján Zsolt polgármester

Cím: 4765, Csenger Ady út 14.

Telefon: 06/44-520-522

 

 

 

2.Kapcsolat:

Név: Tarcali Pál projektmenedzser

Cím: 4765, Csenger Ady út 14.

Telefon: 06/44-520-532

06/30-2289395

 


 

Kellemetlen élményem egy bevásárlás  után.

2011.05.23.09:45:01

 

Egy hipermarketban vásároltam, de a pénztári blokkot nem vettem magamhoz. Amikor a bevásárlókocsival az autómhoz értem, utánam fut egy \emberke\, azt állítva, hogy elloptam az általa vásárolt árut. Azonnal mutatta a (az általam eldobott/elhagyott) pénztári bizonylatot és nyomban telefonált (az volt neki...!) rendőrért.

Az mentett meg, hogy bankkártyával fizettem. Amikor a rendőr előtt ezt kijelentettem, az "emberke" azonnal elfutott. A rendőr szerint ebben az esetben az volt a szerencsém, hogy kártyával fizettem, különben előállított volna, hiszen a pénztári blokk nem nálam volt.(másik barátomnak persze pont a kártyás vásárlásai  nem hoztak szerencsét a vagyonvizsgálatnál...)
Állítólag az ilyen esetek egyre gyakrabban ismétlődnek. A pénztáros nehezen tud (nem akar, vagy nem mer?) emlékezni a vásárlásra, hiszen naponta emberek tömegével van dolga..."

Döbbenetes!
Legyetek éberek!"

 

 

 

 

 

 


 

A FAKOOSZ Elnökségének véleménye egészségügyi struktúra-átalakítás szakmai koncepciójáról szóló Kormány határozat tervezetéről

2011.05.16.11:05:28

 

 

Előljáróban üdvözöljük, hogy kormányszinten, részletekbe menően foglalkoznak az akut problémát jelentő egészségügyi helyzettel.

 

A tartalmas, és sok részletkérdést érintő anyaggal kapcsolatban azonban aggályaink vannak. Elsősorban azzal, hogy a tervezett célok a tervezett időtávon belül elérhetők-e. Ezt elsősorban azért hangsúlyoznánk, mert álláspontunk szerint már túlvagyunk a 24. órán. Jelenleg már nem megelőző, hanem katasztrófa-elhárító rapid lépésekre van szükség. Ez pedig a tervezetből sajnos nem látszik. Lehet már elkésett a kormányzat az érdemi lépésekkel.

 

További aggályunk, hogy az előterjesztésben csupán csak az egyes részelemek bevezetéséhez, elindításához szükséges források kerültek megjelölésre. Azok fenntartásának, működtetésének folyamatos költségei, ezek forrásai nem kerültek nevesítésre. Aggályosnak tartjuk, hogy finanszírozásuk az amúgyis szűkös E-alap terhére fog történni, ami a tényleges gyógyító tevékenységtől von el további forrásokat.

 

A különféle átszervezések, összevonások egyszeri kiadáson túl azok későbbi tervezett működési költségei – az elérni kívánt megtakarítások – nem szerepelnek az előterjesztésben.

 

Az intézkedéseknél még csak becslés szinten sem látunk számokat az elképzelt megtakarításokra, a hatékonyságnövekedésből eredő többletforrásokra, ezek felhasználási módjára. Nem látunk garanciális elemeket abban a vonatkozásban, hogy a így képződő források valóban az egészségügyi szakemberek jövedelmi pozícióinak javítására kerülnek.

 

A FAKOOSZ már régóta szorgalmazza, hogy az E-alap költségvetéséről az oda nem illő, nem az egészségmegőrzéssel, gyógyítással kapcsolatos elemeket – mint pl. táppénz, gyed, gyes, egyes juttatások utáni nyugdíjjárulékok, gyógyszerár-támogatás stb. – válasszák le és ezt követően kerüljön újratervezésre a rendelkezésre álló források felosztása a tényleges egészségügyi ellátás területén. Sajnálatos módon erre sem találunk utalást az előterjesztésben.

 

A FAKOOSZ nem ért egyet azzal sem, hogy a kormányprogramban is deklarált prioritás az egészségügy részére nem jelenik meg az előterjesztésben, hanem az adósságszolgálat követelményei határoznak meg minden tervezett lépést.

 

Véleményünk szerint egészséges munkavállalók nélkül a gazdaság teljesítménye is hanyatlani, fog, vagy a lehetségesnél lassúbb ütemben bővül. Ezért továbbra is szorgalmazzuk, hogy az egészségügy prioritása a költségvetési források felhasználása területén is jelenjen végre meg.

 

A tervezet jelentős összegeket szán különféle – nem vitatottan szükséges – egészségügyi infrastrukturális fejlesztésekre. De az anyagban több helyen is említett humánkrízis problémáira nem ad ugyanilyen részletezettséggel megtervezett válaszokat. Egyszerűen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy megfelelően képzett és motivált szakemberek nélkül a legkorszerűbb technikai is csupán egy darab „vas” , a legszebb és legkényelmesebb épület is csak esztétikai élmény, de a funkcióját nem képes betölteni.

 

Ezért kérjük, hogy a műszaki-technikai fejlesztéssel azonos súllyal essen latba a források felhasználásánál a humán-krízis kezelése is és ez jelenjen – ütemezés szintjén – is a kormányhatározatban. A tervezet jelen formában történő elfogadása véleményünk szerint tovább ront a jelenlegi helyzeten.

 

Összességében - az előzőekben vázolt kritikánkkal -, az előterjesztést szükségesnek tartjuk, az akut válsághelyzet elhárításához viszont kevésnek.

 

Radikálisabb és jelentősebb lépéseket várunk, elsősorban a humánkrízis kezelése területén.

 

 

Alsónemesapáti, 2011. május 15.

 

Az elnökség nevében:

 

 

 

Dr. Selmeczi Kamill

elnök

 

 

 

 


 

ELŐTERJESZTÉS

 

a Kormány részére

 

 

az előterjesztés mellékletét képező Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítás szakmai koncepciójáról szóló Kormány határozatról

 

 

Az Egészségügyi Államtitkárság megküldte a FAKOOSZ-nak is azt a kormányhatározat tervezetet véleményézesre, melyben az egészségügyi struktura átalakítás szakmai koncepcióját tartalmazza.

 

A tervezet letölthető innét.

 

Az esetleges véleményeket, ötleteket, javaslatokat a fakoosz@gmail.com címre várjuk május 15-én 12,00 óráig. ( a rendelkezésre álló szokás szerint rövid.)

 

 


 

Ismét indult " Az év praxisa " pályázat háziorvosok és  nővérek számára.

2011.05.10.09:50:38

Csakúgy, mint tavaly, várjuk a páciensek, az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek,kórházi osztályok, szakorvosok javaslatait is! A pályázat célja továbbra is az, hogy a háziorvosok és munkatársaik olyan nyilvános elismerésben részesüljenek, amelytől egy kicsit mindenki jobban érzi magát. Az orvos attól, hogy felelősségteljes munkája, életmentése, nem hiábavaló. A beteg pedig attól, hogy elismerő szavait mások is olvashatják portálunkon. A díjat azok az orvosok és nővérek kaphatják meg, akik szakértelmükkel és empátiájukkal egyaránt kivívják betegeik bizalmát, együttműködését.

Náluk jobban senki sem ismeri a beteg szokásait, családi és szociális helyzetét, mindennapi konfliktusait, szorongásait. És jó pszichológusként azt is pontosan tudják, , hogy egy jó szó, egy mosoly, egy simogatás , mennyit segíthet a gyógyulásban, mekkora hitet adhat a páciensnek. Egy kórházban sok az orvos, lehet konzultálni, a gyógyítás a szakmai nyilvánosság előtt zajlik , a háziorvos viszont a rendelő magányára utalva óriási felelősséggel dönt.

Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét awww.azevpraxisa.huajánló oldalán küldhetik be 2011. november 30.-ig.Aki helyesen adja meg saját adatait, története fogadásáról köszönő e-mailt kap tőlünk. Kérjük, történetük ne legyen hosszabb 3 gépelt oldalnál!A beküldött történeteket, jelöléseket honlapunkon közzé tesszük, a beküldő hozzájárulását elfogadottnak tekintjük a pályázaton történő részvétellel. Írásaik az orvos neve alapján ABC- rendben kerülnek fel a honlapra és így is találhatják meg őket. Az oldalt hetente frissítjük, így előfordulhat, hogy történetét nem találja meg azonnal a portálon, köszönő válaszunkból azonban tudni fogja, hogy beérkezett hozzánk.

A történetek beküldése után a zsűri valamennyi tagja az általa legjobbnak ítélt 10-10 történetet javasolja a második körbe., A zsűritagok által kiválasztott történeteket elolvashatják internetes portálunkon, és önök választhatják ki a legjobbakat közülük. Kérjük, szavazzanak december 15. és december 31. között. Az Önök szavazatai alapján legmagasabb pontszámot elérő 10 történet orvos- nővér főszereplője kapja „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázat OALI díját.

Támogatóink az oklevelek mellé értékes ajándékokat ajánlottak fel. Buczkó Imre festőművész két alkotása talál majd gazdára. A Béres Zrt. jóvoltából 10 orvos száz-százezer forint értékben vásárolhat orvosi műszert, diagnosztikai eszközt. Az EGIS Gyógyszergyár 5 hazai és 5 határon túli, azaz 10 orvos továbbképzését , belföldi konferencián történő teljes részvételének költségét biztosítja, amit gyárlátogatással is összeköt. Az Innomed Medical Zrt. felajánlása révén 2 EKG, valamint 3db vérnyomásmérő és 3db vércukorszintmérő talál felhasználót. Az Integramed Kft a laborleletek elektronikus visszacsatolásához szükséges 5 db szoftvert ajándékoz : szintén száz-százezer forint értékben. A rátóti Rex Clinic Hotel pedig „ Fiatalodj Széll Kálmán kastélyában „ ajándékcsomagot, azaz 6 napos anti-aging kúrát adományoz a határon túli nyertesnek és partnereinek, összesen 4 fő számára.

www.azevpraxisa.hu

 


 

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

2011-05-06 09:27:16

 

 

Véleményeket  a fakoosz@gmail.com címre legfeljebb esetlegesen az Országgyüléshez eljuttatandó módosító indítványokhoz kérünk, mivel annyira későn küldte meg a NEFMI az előterjesztést, hogy fizikailag szinte még elolvasni sem lehetséges a 73 oldalas anyagot a rendelkezésre álló véleménynyilvánítási időn belül. (A szerk.)

 

Az előterjesztés teljes szövege innét letölthető.

 

A MOSZ jogászának észrevétele a törvénytervezethez

2011.05.06.10:26:15

 

 

Észrevételek, aggályok a 2003.évi LXXXIV.  Törvény (Eütev.) tervezett módosítása kapcsán:

 

Az előterjesztés 17.oldalán az „Eütev. módosítása” címszó alatti bekezdésben világosan felvázolásra kerül egy a gyakorlat szintjén állandósult jogértelmezési probléma, miszerint egyes munkáltatók az egészségügyi ügyeletek után kötelezően kiadandó pihenőidőt utólag ledolgoztatják, illetőleg más esetekben a személyi alapbér e kompenzáló pihenőidőre eső része levonásra kerüla munkabérből. (Ezt kiegészíthetjük azzal is, hogy a kompenzáló pihenőidőt a heti két pihenőnappal „összemossák”, vagyis ténylegesen nem kerül kiadásra.)

 

E világos felvezetés után azonban a normaszöveg tervezett módosítása (az előterjesztés 55-56.oldal) sajnos, nem ad egyértelmű iránymutatást arra vonatkozóan, hogy nem ledolgoztatható a kompenzáló pihenőidő.

 

A józanész persze azt diktálja, hogy nem ledolgoztatható, hiszen azért kötelező kiadni ezt a kompenzáló pihenőidőt, hogy a munkavállalók, közalkalmazottak regenerálódása biztosítható legyen.

DE!

A józanészre való hivatkozás egy-egy jogvita eldöntése kapcsán nem biztos, hogy eredményes lehet, amennyiben az ellenérdekű fél, jelen esetben a munkáltató arra tud hivatkozni, hogy mert a törvény kifejezetten nem tiltja, illetve nem ad egyértelmű útmutatást, ezért a fentiekben jelzett munkáltatói magatartás jogszerű.

 

 

Az előterjesztés 31.§-a az Eütev. 13.§-át további két bekezdéssel egészítené ki:

 

31. §

 

Az Eütev. 13. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

 

„(10) A munkáltató a munkaidőt köteles úgy beosztani, hogy az egészségügyi ügyeletet is ellátó egészségügyi dolgozó a heti rendes munkaidejét – munkaidőkeret alkalmazása esetén annak átlagában – teljesítse.

 

(11) Ha a munkáltató munkaszervezési okokból nem tudja az alkalmazott egészségügyi dolgozó munkaidejét a (10) bekezdésben foglaltak szerint beosztani, a munkáltató a rendes munkaidőből hiányzó órákra – de legfeljebb az egészségügyi dolgozó részére kiadott kompenzáló pihenőidő mértékéig – az Mt. 150. § (2) bekezdésének alkalmazásával az egészségügyi dolgozó részére a személyi alapbére, illetve az illetménye egy-egy órára eső összegét fizeti meg.”

 

Az ügyeleti órák bár munkaidőnek minősülnek, de nem képezik a rendes munkaidő részét.A fenti szabályozás alapján egy orvos, aki pld. hétfőn 12 órát dolgozik a rendes munkaidő részeként, majd ezt követően 12 órás ügyeletet lát el, majd azt követően kiadják részére kedden a minimum 8 óra kompenzáló pihenőidőt, szerdán és csütörtökön újra 12-12 órás rendes munkaidőre lesz beosztható annak érdekében, hogy a heti rendes munkaidő (heti 40 óra) teljesüljön, majd azt követően újra ügyeletbe osztható.Ez az orvosok további indokolatlan leterhelését idézi elő. Így idejük sincsen a regenerálódásra, családi és egyéb szabadidős programokra, szakmai továbbképzésre, stb.

 

A fent jelzett jogértelmezési problémák elkerülése érdekében rögzíteni javasoljuk a normaszöveg szintjén is kerüljön rögzítésre, hogy :

1.) a kompenzáló pihenőidő utólag nem ledolgoztatható, illetőleg a heti két pihenőnappal nem összevonható, illetőleg

2.) a heti 40 óra munkaidő teljesülése szempontjából a rendes munkaidőt és az ügyeletben eltöltött időt együttesen kellfigyelembe venni.

 

 

Miskolc, 2011. május 5.

 

Dr. Kónya Zsuzsanna

 

 

 

 

 

 


 

 

AFAKOOSZVÉLEMÉNYE

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló kormányrendelet tervezetéről

2011.05.02.18:04:14

 

Bevezetésként szögezzünk le néhány alapvető tényt a tervezetből kiindulva.

 

A tervezet nem helyettesíti az amortizáció kérdésnek megoldását, hiszen a koncepció maga ismeri el, hogy ennek forrása jelenleg nem biztosítható. Ez azért is érdekes, mert vállalkozások (gazdasági társaságok) támogatásáról szól az előterjesztés, s amortizációs díjként is lehetne indítani a folyósítást a jelenleg rendelkezésre álló forrásból.

 

A tervezetben folyamatos támogatásról van szó, ha végig gondoljuk kiderül: hogy egyszeri, 14 milliárd forint 30 hónapon át történő folyósítását tervezi a kormány, ami számszerűen havi 50 ezer forint állami költségvetésből származó forrás átadását jelenti, max. 1,5 millió forint / praxis keretösszegben, majd ezután  a támogatás megszűnik.

 

Mivel egyszeri és keretösszegben meghatározott pénzátadásról van szó,  a rendelet tervezet címének a módosítása is indokolt az alábbiak szerint: „ a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás egyszeri eszköz-, és informatikai beszerzési támogatásáról

 

A tervezet az EU- s jogi kapcsolatokra is kitér, s megállapítja, hogy kettős támogatás nem lehetséges – mármint magyar állami és EU-s.

 

De ez fordítva is igaz. Két és fél éven át folyósított kis összegű állami támogatással kizárják magukat ezen kisvállalkozások más uniós ill. magyar fejlesztési pályázatokból. Ez nem lehet cél!

 

Amennyiben a folyósított összeg amortizációs díjként jelenik meg (az értékcsökkenési leírás összegének - értékének - megtérülése a szolgáltatás értékében), tehát a finanszírozás része, feltőkésítésre, pályázati sajáterő  forrásaként is felhasználható, s a források további bővítését szolgálja, s nem  kizár.

 

Ezért megfontolandó, hogy állami támogatás néven kerüljön-e átadásra, s nem szolgáltatás nyújtásáért fizetett díj elemeként.

 

A kidolgozott konstrukció csak az eszközök beszerzésére koncentrál. A beszerzett eszközök üzemeltetésének, működtetésének költségeivel nem számol.

 

Sajnáljuk, hogy néhány gyakorlatban bevált,általunk javasolt eszköz nem került be a mellékletbe, egyben szeretnénk indoklást is kapni, hogy miért nem voltak támogathatóak.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az általunk is javasolt eszközök folyamatos használata több esetben költségesebb, mint maga az eszköz beszerzési értéke. Fedezet a jelenlegi működtetési forrásokból nem biztosítható.

 

Ebből következően a támogatási összeg egy részét működtetésre is kell fordítani, de ezt a szabályozásban legalizálni kell.

 

A tervezetből az is kiderül, hogy a mellékletben szereplő nagy értékű eszközök beszerzése csak hitel felvételével vagy lízinggel oldhatóak meg. Amennyiben a beszerzési és elszámolási kötelezettség a folyósítási ciklus lezárásakor jelenik meg, van lehetőség előtakarékosságra és kamatmentes (költségmentes) beszerzésre is, azon vállalkozásoknál különösen, ahol hitelképességi problémákat vet fel bevételük, gazdálkodásuk. ( kispraxisok )

 

Egyébként a vállalkozások költségei mindenképpen emelkednek, hiszen kamat, banki és közjegyzői plusz kiadásaik jelentkeznek.

 

Az alapellátás duális finanszírozása – amennyiben a helyi önkormányzatoknál van egyáltalán jó helyen – a valóságban nem működik vagy estleges, csak akkor változna, ha normatívát kapnának e feladat ellátására, s ezt kötelesek lennének e feladatra fordítani.

 

Összegezve pozitívan értékeljük az államtitkárság kezdeményezését, s nehéz helyzetünkben segítséget is nyújthat a jövőben a tervezet, de kérjük alaposan fontolják meg korábbi és mostani felvetéseinket, javaslatainkat mielőtt a döntést meghozzák.

 

 

Alsónemesapáti, 2011.április 30.

 

dr. Selmeczi Kamill

a FAKOOSZ elnöke

 

 

 

 

 

 

 


Az eszköztámogatási rendelet tervezete

2011.04.28.17:05:24

 

Az Egészségügyi Államtitkárság megküldte a FAKOOSZ-nak is azt a kormányrendelet-tervezetet véleményézesre, melyben az ún. eszköztámogatást kívánja visszaállítani.

 

A rendelettervezet koncepciója letölthető innét.

 

A rendelettervezet pedig itt olvasható.

 

A támogatásban részesíteni kívánt eszközök listája innét tölthető le.

 

 

Az esetleges véleményeket, ötleteket, javaslatokat a fakoosz@gmail.com címre várjuk május 01-én 24,00 óráig. ( a rendelkezésre álló szokás szerint rövid.)

 

 

 


 

AFAKOOSZ ELNÖKSÉGE VÉLEMÉNYE

a gyógyszerrendelés, gyógyszer ellátás, gyógyszer ártámogatás és a gyógyszer kassza változását célzó minisztériumi előterjesztésről

 

2011.04.18.10:15:10

 

Általános megállapítások, megjegyzések:

 

1. Az alapkérdést el kell dönteni: az OEP biztosító, vagy költségvetési szerv?

Ha biztosító, akkor nem csak a kiadás csökkentésében érdekelt, hanemhosszú távú megtakarítás érdekében a jelenben fordít többet pl. prevencióra, (lipidcsökkentők)ha költségvetési szerv, akkor csupán kifizető és éves szinten a racionális felhasználáson át igyekszik a rendelkezésre álló forrást elkölteni

 

Ami a valóság, csökkenő járulékbevétel mellett, növekvő állami hozzájárulás igényével növeli az állami kiadásokat, az államadósságot, melyet a kormányzat csökkenteni akar, de ugyanakkor maga is hozzájárul a kiadások és az adósság növeléséhez, hiszen a gazdaság élénkítésének, a vállalkozások támogatásának hathatós eszköze az élőmunka terhének a járulékoknak a csökkentése.

E logika mentén kétszer von el, hiszen a bevételi és kiadási oldalt egyaránt csökkenti. A foglalkoztatás növelése javíthatna a helyzeten, de a diszkriminatív munkahely-teremtés támogatás miatt (tőkeerős külföldi vállalkozások milliárdos támogatása a tőke és forráshiányos kisvállalkozással szemben ) ez érdemben nem valósulhat meg.

Az OEP kassza állami segítségre szorul a jövőben is! Tartósan nem is lehet nyereséges! Ha mégis az, annak főbenjáró oka kell legyen, és kivizsgálandó!

 

Jelen helyzet kialakulásának az első számú felelőse maga az állam, az elmúlt években végrehajtott járulékátcsoportosítások miatt, melynek elszenvedője akkor is az E-alapvolt és jelenleg is innét kívánnak forrást kivonni. Az ígéretekkel ellentétben annak nincsen nyoma az előterjesztésben, hogy a gyógyszerkasszán megspórolandó súlyos 10 milliárdokat mikor és milyen formában forgatnák vissza az egészségügy recsegő-ropogó rendszerébe.

 

2. A cél a gyógyszer kassza kiadásának csökkentése.

Az előterjesztés rendkívül bürokratikus, s nem életszerű. Nem csak a központi apparátus humán erőforrás fejlesztését igényli, hanem minden szereplő ugyan ezt az igényét megfogalmazhatja a sikeres végrehajtás érdekében. Ez kiadásnövekedéssel jár a végrehajtók vonatkozásában is, és elviheti a várt többlet tetemes részét!

 

3. Beavatkozásra ott látszik reális alternatíva, ahol jelenleg a gyógyszerkassza a legnagyobb költést végzi, s ez nem a háziorvosi rendszer, hiszen ideális esetben ez a terület évi öt milliárd forint megtakarításra képes, mely eredmény eléréséhez – csak az informatika területén több milliárdos fejlesztést igényelne, minimálisan részfoglalkoztatott további dolgozó alkalmazásával.

Maga az előterjesztés is elismeri, hogy a kórházi ellátás nagy értékű terápiás kiadásai terhelik leginkább a kasszát. Érdemi megtakarításra ezen a területen lehet számítani, tehát itt kel vizsgálódni és intézkedéseket hozni.

 

4. A gyógyszerek nemzetközi piaci átlag árához igazodás elmulasztása, minimum az ország uniós tagsága óta kormányzati felelősség, s a korrupció melegágya.

 

5. A gyógyszer promóció szigorítása az ÁFA, iparűzési adó után a továbbképzésre fordított összegekkel is növeli a közvetlen betegellátásból történő forráskivonást az alapellátásban, / mivel a gyógyszerforgalmazók az egészségügyi ágazat továbbképzéseit eddig támogatták/növeli az orvosok személyes kiadásait is. A fürdővízzel ne öntsük ki a gyermeket is!

 

6. Nálunk sokkal gazdagabb országokban (pl.: Svédország) alkalmazzák a „fehér termékek”-re jellemző megoldást, hogy amely gyógyszerkészítmények nem igényelnek speciális kiszerelést, gyógyszertári kiszerelésben személyre szóló etikettel ( e-recept ) ellátva kerülnek kiszolgálásra, a szükséges gyógytartamotfigyelembe véve. Nincs drága doboz és olvashatatlan, érthetetlen betegtájékoztató, mint jelentős árnövelő tényező.

 

A háziorvosokat érintően:

 

1. Gyógyszer rendelés kötelező hatóanyag felírással – gyógyszerkiválasztás a patikában a gyógyszerész által.

 

Most mi hivatkozunk a Hippokratészi eskünkre, s a gyógyítás szabadságát, mint az orvosi hivatás gyakorlásának alapelvét látjuk csorbulni, de rombolja az orvos-beteg bizalmi viszonyt is. Van- e az OEP-nek olyan ingyenes, folyamatosan frissülő szoftvere, amely BNO-hoz rendelt hatóanyagot tud felajánlani, protokoll szerint, mert ennek a kérdésnek ez lehet a megoldása.

 

2. A fenti kérdés tisztázása azért is fontos, mert a beteg együttműködés záloga a beteg és orvosa bizalmi viszonya. A beteg számára a compliance-t semmilyen eszközzel előírni nem lehet, mert nem fogadja el. A térítési díj növelését a támogatás csökkenése miatt csak elszenvedni tudja, más alternatíva híján. Csak árérzékenységére apellálva nem fog eltérni bevált gyógyszereitől. Sokkal inkább hajlik tudománytalan, hamis gyógyulási ígéretek elfogadására, akár több áldozattal is, ami a morbiditási és mortalitási adatok romlását vetítheti előre!

 

Várható következményként az alábbiakat vetítjük előre:

 

1: Minőségi, innovatív gyártók elhagyják ezt a durva piacot, tömegével maradnak a noname gyártók, forgalmazók .

2: A promóció boszorkányüldözése le fogja csökkenteni a szakmai rendezvények számát és színvonalát-

3: Az OGYI rettegett üldözőszervvé fog válni a kapott jogosítványa felhatalmazásával.

4: A praxis-szponzoráció megszűnése miatt még kevesebb fiatal akar háziorvos lenni.

5: Továbbra sem akadályozza meg az orvoselvándorlást.

6: A durva fiskálispolitika miatt sem az új gyógyszerek, sem a csúcstechnológiájú diagnosztika nem fogja Magyarországot keresni

 

 

Az előzőek alapján a jelenlegi előterjesztést a FAKOOSZ nem támogatja, annak szempontjaink figyelembe vételével történő átdolgozását javasoljuk.

 

Alsónemesapáti, 2011. április 18.

dr.Selmeczi Kamill

háziorvos

a FAKOOSZ elnöke

 

 

 

 


Átalakuló gyógyszertámogatási rendszer

2011.04.16.12:30:00

 

Közigazgatási egyeztetés céljából tegnap megkaptuk a gyógyszertámogatási rendszer átalakítását érintő, a Széll Kálmán Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekről szóló kormány-előterjesztés tervezetét. Az elképesztően rövidre szabott határidő - április 18-án 12,00 óra - miatt HÉTFŐN DÉLELŐTT 10 óriáig várjuk az esetleges észrevételeket a fakoosz@gmail.com e-mail címre.

 

A teljes előterjesztés itt olvasható.

 

 

 

 


 

 

A Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete felhívása

2011.04.05.15:54:56

 

A Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete értesíti a megyében dolgozó orvos kollégákat, hogy az új kamarai törvényi szabályozásnak megfelelően munkavégzésükhöz szükséges kamarai tagság felvételének megkönnyítésére az alábbi helyeken és időben elérhető ügyintézőknél jelentkezhetnek 2011. 04. 06. napjától 2011. 05. 31. napjáig:

 

MOK GYMS Megyei TESZ 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 74., tel: 96-519-687, munkanapokon 8.00-16.00 óra között;

 

PAMOK 9024 Győr, Vasvári P. 2-4., A. épület 1. em. 118 ajtó, tel: 06-70-451-1837, előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8.00-12.00 óra között, ügyintéző: Turbók Adrienn;

 

Erzsébet Kórház 9400 Sopron, Győri u. 15., 3. épület Igazgatás és Minőségirányítási Iroda, tel: 06-99-312-120/ 285-s mellék, előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 12.00-14.00 óra között, ügyintéző: Kocsisné Horváth Mónika;

 

Karolina Kórház 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4., főépület 4. em., tel: 96-574-601, előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8.00-14.00 között, ügyintéző: Szabó Tímea;

 

Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64., C. épület 2. em., tel: 06-70-375-0025, előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8.00-14.00 óra között, ügyintéző: Szőllősiné Kocsis Zsuzsa;

 

Dr. Lumniczer Sándor Kórház 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10., I. épület Gazdasági Iroda, tel: 06-30-904-2754, előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8.00-12.00 óra között, ügyintéző: Németh Tímea.

 

A belépési nyilatkozat egyénileg letölthető a www.mok.hu honlapról, melyet aláírva és személyi pecséttel ellátva személyesen vagy tértivevényesen eljuttathat a területi szervezet irodájába, illetve személyesen leadhat a fenti elérhetőségeken. A területi szervezet irodájának dolgozói és a kihelyezett ügyintézők igényesetén segítenek az adatlapok kitöltésében és kinyomtatásában.

 

Dr. Begya László

TESZ Elnök

 

 

 


A NEMFI Közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról

2011-04-01 07:35:59

 

A közlemény megjelent a március 29-i Egészségügyi Közlönyben.

 

A NEFMI szakmai protokollja a Háziorvosi Hatásköri Listáról az  Egészségügyi Közlöny 1317. oldalától (PDF file 13. oldal) olvasható, mely letölthető innét.

 

 

 

 


ÁLLÁSAJÁNLAT!

DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUMA FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKORVOST KERES, ELSŐSORBAN KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBA, DEBRECENI MUNKAVÉGZÉSSEL, AZONNALI KEZDÉSI LEHETŐSÉGGEL.

 

RÉSZLETEK: Csotanszek@dote.hu vagy Rurik@dote.hu

52/25 52 52

dr. RURIK Imre

 


 

 

VÉLEMÉNYEKET KÉRÜNK!

2011.03.23.13:05:09

 

Az alábbi felhívás érkezett a NEFMI Egészségügyi Államtitkárságáról a szakmai szervezetekhez:

 

Tisztelt Szakmai Szervezetek!

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága társadalmi vitára bocsátotta 2010 őszén az „Újraélesztett egészségügy, Gyógyuló Magyarország – Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére" című vitairatát, amely többek között foglalkozik az alapellátás működési zavaraival, és megoldási javaslatokat is felvázol. Az ellátórendszer kulcselemének tekintjük, és így prioritásként kezeljük az alapellátást. Mindehhez az alapellátó egységek ellátó kapacitását a szükséges eszközökkel (forrásteremtés, finanszírozás, szervezet/emberi erőforrás, jogi szabályozás, egészség-magatartás) bővíteni kell.

Az egészségpolitikai koncepció az elmúlt hónapokban beérkezett szakmai és civil észrevételek alapján 2011 áprilisában nyeri el végleges változatát, amely javaslatok jórészt azonos irányvonalat vázolnak fel a Semmelweis Tervben foglaltakkal. Ennek megfelelően fel kívánjuk frissíteni a 2001-2005. közötti időszakban, a 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendeletben szabályozott, jó működő eszköz- és ingatlantámogatás jól bevált rendszerét.

 
A Semmelweis Tervben meghatározott cselekvési terv mentén az alapellátásban az átalakítás kiemelt feladatai között szerepel a 2011. évben többek között a háziorvosi  eszközpótló és informatikai támogatás újraindítása (2011. évre 2011. július 1-jétől, összesen mintegy másfél milliárd forint nagyságban.)

 

 

Ennek kapcsán tisztelettel kérem Önöket, hogy a szakmai előkészítő munkát segítve juttassák el részünkre véleményüket azzal kapcsolatban, hogy mely, a háziorvosi munka mindenapjaiban szükséges, a minőségi betegellátást támogató eszközök támogatását látják célszerűnek.  Elsősorban a minimumfeltételeken felüli gyógyászati készülékekre, orvosi műszerekre, egészségügyi és számítástechnikai eszközökre vonatkozóan várjuk, indokolással ellátott javaslataikat 2011. március 31-ig.

 

Segítő közreműködésüket köszönve,

üdvözlettel:

Dr. Beneda Attila

kabinetfőnök

 

 

A FAKOOSZ álláspontjának kialakításához várjuk valamennyiőtök véleményét, ötletét, javaslatát e-mailben a fakoosz@gmail.com postafiókba 2011. március 28-án, hétfőn 24 óráig.

Köszönettel:

dr. Selmeczi Kamill

elnök

 

 


 

 

 

 

Kormány-jelentés az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 2009. és 2010. évi előrehaladásáról

 
 

2011.03.18.11:51:39

 
 

A teljes előterjesztés letölthető innét  PDF formátumban.

 


A Széll Kálmán terv

2011.03.01.12:33:42


1. A törvénymódosítás hatályba lépésétől évi negyvenről húsz napra csökkentik a miniszterek szabadságát.


2. 2011. április 1-től a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium konzultációkat folytat az érintettekkel egy új, hatékonyabb gyógyszer-finanszírozási rendszer kialakítása érdekében.


3. 2011. július 1-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium kidolgozza a rezsiköltségek befagyasztását lehetővé tévő szabályozás részleteit.


4. 2011. július 1-ig az Országgyűlés elfogadja az új közbeszerzési törvényt.


5. 2011. július 1-ig elkészítik az új, sok ember munkáját igénylő közmunkák kivitelezési terveit, és előkészítik a közmunkarendszer keretéül szolgáló új jogszabályokat a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetésével.


6. 2011. július 1-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium koordinálásával megalkotják azokat a jogszabályokat és létrehozzák azokat az intézményeket, amelyek az új rokkanttá nyilvánítási rendszer alapjait jelentik.


7. 2011. július 1-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az érintett tárcákkal együtt felülvizsgálja a korengedményes nyugdíjak rendszerét és javaslatot tesz azok megváltoztatására.


8. 2011. július 1-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Belügyminisztériummal, a Honvédelmi Minisztériummal és a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együtt kidolgozza az új közszolgálati életpályamodelleket.


9. 2011. július 1-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium felülvizsgálja a táppénzfolyósítás szabályait és javaslatot tesznek azok átalakítására.


10. 2011. július 1-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium megalkotja az új gyógyszer-támogatási rendszer működéséhez szükséges jogszabályokat.


11. 2011. július 1-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megvizsgálja, hogy a jelenlegi büntetőjogi szabályozás elégséges visszatartó erőt jelent-e a táppénzcsalásokkal szemben.


12. 2011 szeptemberéig elfogadják a közoktatási és felsőoktatási rendszert szabályozó új jogszabályokat.


13. 2011. december 31-ig megalkotják azokat a jogszabályokat, amelyek az új nyugdíjrendszer működéséhez szükségesek.


14. 2011. december 31-ig a Nemzetgazdasági Minisztérium megalkotja azokat a további lépéseket, amelyek a vállalkozások adósságterhének további csökkenéséhez vezetnek.


15. 2011. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kidolgozza a MÁV adósságrendezésének és átszervezésének tervét.


16. 2011. december 31-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megalkotja azokat a jogszabályokat, amelyek a végrehajtási és felszámolási eljárások gyorsítása és átláthatóvá tétele révén csökkentik a vállalkozások terheit.


17. 2012. január 1-ig az új, átlátható rokkanttá nyilvánítási rendszer keretében méltányosan és elvszerűen felülvizsgálják a korábbi minősítéseket.


18. 2012. január 1-jével megalakul a Nemzeti Közlekedési Holding, és megkezdődik a közösségi közlekedés szervezeti konszolidációja.


19. 2012. január 1-jével elindítják a közmunkák új rendszerét.


20. 2012. január 1-én hatályba lép az új, fenntartható nyugdíjrendszer.


21. Befagyasztják a pártok nominális támogatásának értékét a 2011-es szinten.


22. Az új alkotmány hatályba lépésével bevezetik az adósságfék intézményét.


23. 2012. szeptember 1-jén hatályba lép az új közoktatási törvény.


24. 2012. szeptember 1-jével megkezdi működését a felsőoktatás új rendszere.


25. 2013. január 1-től életbe lép a használatarányos elektronikus útdíjrendszer.


26. 2014-től kétszáz fős Országgyűlést választ az ország.

 

 

Matolcsy miniszter úr prezentációja itt tekinthető meg:

 

 


 

Változik a mentésről szóló rendelet!

2011.01.28. 13:43:19

 

Az Egészségügyi államtitkárság megküldte véleményezésre a FAKOOSZ-nak is a mentésről szóló rendelet módosításának tervezetét.

 

A rendelet tervezete idekattintva olvasható.

 

A véleményeket a fakoosz@gmail.com email címre várjuk.

 

 


 

Autósok figyelem!

 

2011-01-08 09:51:59

 

 

"Új lopási módszer....hátsóablak cetlis lopások!!!Figyelem! A múlt héten a Auchan-ban parkoltam. Amikor kihajtottam,észrevettem egy papírt a hátsó szélvédőn.

Láttam, hogy az egy benzin blokk volt. Szerencsémre egy barátom már mondta, hogy ne álljak meg (emiatt), mert hogy valaki várhatja, hogykiszálljak az autómból.Ez a nőkre és a férfiakra is érvényes., ez a technika már elterjedt.

Figyeljünk a hátsó szélvédőre tapasztott papírokra! Gépjárműrablások újmódszerével állunk szemben! (Eznem vicc!) Sétálsz a parkolóban, nyitod a kocsidat és beszállsz.Indítasz, rükvercbe teszed a kocsit. Amikor a visszapillantóban hátra nézel, a hátsó szélvédo közepén észreveszel egy papírcetlit.

Megállsz, kiszállsz az autóból és ekkor bukkan fel a tolvaj a semmiből. Beszáll az autódba éselhajt. Nagy sebességgel, gyakorlatilag majdnem rajtad keresztül. És találgassanak a hölgyek...Fogadni mernék, hogy aretiküljük/kézitáskájuk a kocsiban maradt. Így az autótolvajnak az autódon kívül már a címed, a pénzed és a kulcsaid ismegvannak! Házad és személyed nem titok többé! Nagyon jól szervezettek, már több autós járt így pórul!

Amennyiben papírcetlit látsz a hátsó szélvédődre tapadva, zárd be az ajtókat,indíts és menj el onnan!A papírt majd később leszeded. Talán nem árt értesíteni erről acsaládot, barátaidat, különösen a hölgyeket! Egy retikülben sok fontos irat van. Biztos nem akarod, hogy mindezrossz kezekbe kerüljön."

 

 


 

 

FIGYELEM! HÁZIORVOSOK adatszolgáltatása az APEH-felé!

2010.12.27. 10:50:06

 

 

 

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2010. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról (10K51-es számú nyomtatvány, 5. sz. melléklet)

 

Súlyosan fogyatékos magánszemély személyi adókedvezménye

 

A személyi adókedvezmény csak igazolás birtokában érvényesíthető. Az igazolást az arra jogosult orvos állíthatja ki. Az igazolást a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet melléklete szerinti adattartalommal kell kiállítani.

 

 

A nyomtatvány kitöltési útmutatója letölthető : innét!

A nyomtatvány letölthető : innét!

 

FIGYELEM! AZ ADATSZOLGÁLTATÁS  BENYÚJTÁSA AZ ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL LEHETSÉGES!

 

Az adatszolgáltatás határideje 2011. február 15.

 


 

Új egészséggazdasági képzések

2010.12.14.   10:32:58

A jövő évtől nemcsak orvos- gyógyszerész közgazdász, hanem egészségügyi menedzsment és egészségturisztikai szakirányú ismereteket is lehet tanulni Budapesten és Sopronban. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara szervezésében induló új továbbképzési szakokat jövő év februárjában hirdetik meg, majd indítják az új stúdiumokat a jelentős hagyományokkal rendelkező felsőfokú oktatási intézmény irányításával.

 

Az egészséggel és egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos képzéseknek követnie kell azokat a társadalmi és szakmai változásokat, amelyek felkészítenek a magas színvonalú, valóban korszerű gyógyító tevékenységekre. Az egészség egyre inkább az emberek életének központi kérdése, az egészségtudatos életmód kialakítása és fenntartása valamennyi gyógyító szakember számára kiemelt feladat. Az erre irányuló tevékenységek támogatása az Európai Unió és kormányok részéről is megerősítést nyer.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara a tradicionális képzések megújításával, az egészséggazdaság tantárgy témaköreinek egyetemi szintű bővítésével erősíti a felsőfokú ismeretek korszerűsítését, erősítve az egészséggazdaságnak az új egészségügyi politikában, a gazdasági- társadalmi stratégiájában betöltött fontos szerepét.

A Nyugat-magyarországi Egyetemen az elsők között indítottak az Orvos- gyógyszerész közgazdász képzést 2001-ben, mely a jövő év februárjától kiegészül egészségturisztikai, majd ősztől az egészségügyi szóvivői képzéssel is.

Így komplex, egészet alkotó és az áthallgatást biztosító továbbképzéseket nyújtanak, közösen az orvos-, gyógyszerész, egészségturisztikai és egészségügy területén dolgozó kutatókkal és gyakorlati szakemberekkel.

Az új kurzusok előadói lesznek, többek között: Dr. Mikola István az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának elnöke, Dr. Budaházy Emil főigazgató a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház főigazgatója, Dr. Fülöp Rudolf a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főigazgatója, Dr. Golub Iván a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház főigazgatója, Dr. Németh István a Magyar Fürdőszövetség elnöke, Dr. Simon Tamás egészségügyi szakjogász, G. Németh György a Napidoktor.hu főszerkesztője, kommunikációs szakértő, László Gábor az Általános és Hitel Finanszírozási Zrt. elnök-vezérigazgatója, Dr. Baranyai Tibor a Soproni Erzsébet Kórház főigazgatója, Osztrovszki Géza a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház gazdasági igazgatója, Dr. Kovács Erikaa Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Minőségügyi Vezetője, Babonits Tamásné a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fekvőbeteg-ellátási alelnöke és a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatói. Együttműködő partnerek: Magyar Fürdőszövetség, www.napidoktor.hu internetes portál.

További információk: www.ktk.nyme.hu ; www.napidoktor.hu

.

 


Irányított véradás!

2010.11.03.           13:58:26

"Van egy tiszafüredi kisfiú aki nagyon beteg.


Leukémiás és jelenleg mély altatásban van, gép lélegezteti a Debreceni Gyermek Onkológián.Naponta van szüksége vérfrissítésre, de sajnos ritka vércsoportja van - "0" Rh negatív, ezért irányított véradást szervezünk neki.
Kérjük, aki tud, segítsen és adjon vért neki vagy legalább küldje tovább ezt a körlevelet minél több ismerősének!
Az ország bármely területén lehet jelentkezni önkéntes véradásra, ahol a kisfiú és orvosa adatait (a lentiek szerint) kell megadni.

A kisfiú neve: Henrich Patrik
címe: 5350 Tiszafüred, Fürdő u. 9.
vércsoportja: "0" Rh negatív
TAJ száma: 123 244 062
orvosa neve: Dr. Szegedi István - Debreceni Egyetem Hematológiai és Gyermek Onkológiai Osztály

Számítunk az együtt érző segítségre."

 


Változik az ápolók kompetencia-rendelete                    2010.11.02.     16:55:03

 

 

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről készített rendelettervezetet az egészségügyi tárca, melyet most bocsátottak szakmai egyeztetésre.

 

Az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet (a továbbiakban: kompetencia rendelet), valamint a szakképzésről szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezők egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: licenc rendelet) végrehajtása szakmai oldalról nagy ellenállásba ütközött a Magyar Kórházszövetség, a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete, valamint a Magyar Ápolási Egyesület jelzése alapján, ugyanis a végrehajtás az egészségügyi dolgozókra nézve indokolatlan többletterhet róna és az egészségügyi ellátó intézmények működőképességének biztosítását sok esetben – figyelemmel az egészségügyi ágazat jelenlegi humánerőforrás-viszonyaira is – megnehezítené, egyes intézményekben pedig ellehetetlenítené.

A Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete által végzett országos felmérés is azt igazolja, hogy az ország egyes régióiban az ápolók többsége nem tenne licenc vizsgát, illetve egyes intézményekben egyetlen ápoló sem kívánna licencet szerezni.

 

Az előterjesztés hatályon kívül helyezi a licenc rendeletet, valamint az azzal szorosan összefüggő, az annak alapját képező kompetencia rendeletet, egyúttal módosítja az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló miniszteri rendeletet, amellyel az a korábban hatályos rendszer lép életbe, amely szerint az egészségügyi szakdolgozók azon tevékenységeket, amelyeket a szakképesítésükön alapuló kompetenciák alapján orvosi elrendelésre az orvossal együttműködve végezhetnének csak, orvosi elrendelésre önállóan is elláthatnak a tevékenység gyakorlására jogosult szakorvos írásos utasítása alapján. Ezen utasítás – csakúgy, mint korábban – az szakdolgozó részére akkor adható, ha a szakdolgozó az adott tevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítést megkapta, és a tevékenység végzéséhez szükséges képességéről az utasítás adója meggyőződött. Ezen rendelkezés biztosítja az ellátás folyamatosságát, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a betegbiztonság kevéssé érvényesül az egyes szakképzettségekhez és ellátási igényekhez igazodó szabályozási környezet kialakításáig.

 

Az ún. licenc rendelet, valamint az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló miniszteri rendelet hatályon kívül helyezése következtében az a korábban hatályos rendszer lép életbe, amely szerint az egészségügyi szakdolgozók azon tevékenységeket, amelyeket a szakképesítésén alapuló kompetenciák alapján orvosi elrendelésre az orvossal együttműködve végezhetnének csak, orvosi elrendelésre önállóan is elláthatnak a tevékenység gyakorlására jogosult szakorvos írásos utasítása alapján. Ezen utasítás – csakúgy, mint korábban – a szakdolgozó részére akkor adható, ha a szakdolgozó az adott tevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítést megkapta, és a tevékenység végzéséhez szükséges képességéről az utasítás adója meggyőződött.

 

A döntésből előnye származik mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak, ugyanis ameddige területek áttekintése és szakmailag megalapozott módon, a szakmai szervezetek bevonásával, valamennyi érintett számára megfelelő, konszenzusos alapon történő szabályozása nem valósul meg, addig az egészségügyi dolgozók és munkáltatóik számára a betegellátás biztonságát szolgáló megoldás kerül e rendelettel elfogadásra. További előny, hogy könnyebbé válik a munkáltatóknak ezáltal a munkaszervezés, így csökkenthetők az egyes szakdolgozókra nehezedő terhek, amely az így is túlterhelt szakdolgozói gárdának eredményez könnyebbséget.

 


"a „jogelőd” háziorvos nem teremthet olyan helyzetet, hogy a betegnyilvántartások visszatartásával a praxis „kiüresedjék” és a háziorvosi ellátás ellehetetlenüljön."

 

A háziorvosi praxis betegnyilvántartásának ügyében a következőkről tájékoztatom Önt:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet értelmében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár két típusú háziorvosi szolgálatot különböztet meg: a területi ellátási kötelezettségű és területi ellátási kötelezettség nélküli praxisokat. Az előbbi típus szorosan kötődik a települési önkormányzatokhoz, míg az utóbbiak gyakorlatilag „magántevékenységet” végeznek és ha betegeik száma elér egy alsó határt, az OEP finanszírozási szerződést köt velük.

A települési önkormányzat törvényi kötelezettsége, hogy gondoskodjék a településen lakók háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (a továbbiakban: háziorvosi) ellátásáról. Ennek keretében kijelöli az ellátás körzeteit (földrajzi határait) és egyben gondoskodik a körzet lakosait ellátó háziorvosi szolgálat működtetéséről illetve működőképességének fenntartásáról. Meghatározza, hogy az adott területen a lakosok ellátását felnőtt, vegyes vagy gyermekpraxisok útján kívánja-e megoldani. Ezek a praxisok az ún. területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatok.

A területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatok esetében kiemelkedő fontosságú a lakosok egészségügyi ellátásának folyamatos biztosítása. A szolgálat működtetésének körülményeit szintén az önkormányzat jogosult meghatározni, azaz eldöntheti, hogy saját maga vagy intézménye útján működteti a körzetet, vagy egy vállalkozással köt ellátási szerződést az adott feladatra.

A „jogutódlással” kapcsolatos konfliktusok – így a betegnyilvántartások visszatartásának problémája is -  jellemzően a területi ellátási kötelezettségű szolgálatoknál merül fel abban az esetben, ha a praxist ellátó háziorvos elhagyja a szolgálatot és helyette egy másik orvos érkezik, vagy betöltetlenné válik a szolgálat és így az önkormányzat kénytelen azt saját maga működtetni. Ezekben az esetekben a gyógyítás folyamatosságának biztosításához szükséges, hogy a „régi” orvos átadja a betegdokumentációkat „új” kollégájának.

Amikor egy biztosított bejelentkezik egy adott háziorvoshoz, akkor az orvos kiállítja a „Beteg törzskartonja” c. nyomtatványt. Az érintett személy belegyezése nélkül a törzskartont más háziorvosnak hozzájárulása nélkül átadni nem lehet, de hozzájárulását vélelmezik abban az esetben, ha  a választott orvos feladatait annak rendelőjében ideiglenes vagy véglegesen más háziorvos látja el. A szabad orvosválasztás elvének megfelelően természetesen a beteg bármikor „kikérheti” törzskartonját és átviheti választott orvosához, de a gyakorlat szerint egy orvosváltás esetén a betegek többsége a gyógyító „helyhez” ragaszkodik.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény határozza meg a „praxisjog” fogalmát, mely személyhez fűződő vagyoni értékű jogként feljogosítja tulajdonosát, hogy háziorvosi tevékenységet végezzen. A működtetési joggal kapcsolatos adásvételi szerződésekben szoktak kitérni arra, hogy az eladó és a vevő hogyan rendezik a betegnyilvántartás átadásának részletes kérdéseit, pl. a gépi nyilvántartás szoftverfejlesztéseinek kompenzálását stb.

A tényleges gyógyító tevékenységet befejezően a régi háziorvosok felé az OEP (főigazgatói állásfoglalás alapján) nem ír elő olyan elszámolási kötelezettséget, amelyre hivatkozva a betegnyilvántartás kiadását megtagadhatnák.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. §(2) alapján az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik.

A törvény definíciója szerintegészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

Összefoglalva tehát: a háziorvosi ellátás mindenkori szolgáltatója jogosult a betegek egészségügyi dokumentációjának kezelésére, a „jogelőd” háziorvos nem teremthet olyan helyzetet, hogy a betegnyilvántartások visszatartásával a praxis „kiüresedjék” és a háziorvosi ellátás ellehetetlenüljön.

A nyilvántartások vezetésének részletkérdéseiben (papíralapú vagy gépi feldolgozás stb.), az érintett feleknek kell megegyezniük.

Az adatok átadásának kikényszerítésére, a visszatartásból fakadó esetleges kárigények elbírálására megegyezés hiányában a bíróság illetékes.

Budapest, 2005. január 17.

Üdvözlettel:

Dr. Péterfalvi Attila

http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=egeszsegugy&dok=1799_A_2004

 

 


 

 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztésben szereplő, alapellátással kapcsolatos változtatási javaslatok

2010.10.21.   14:51:54

Forrás:

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER

Szám: 18551-8/2010-0004JKF

 

A teljes előterjesztés a fakoosz@gmail.com -re írt, "kormányelőterjesztés" tárgyú e-mailben igényelhető!

 

A véleményeket 2010. október 24-én éjfélig várjuk e-mailben a fakoosz@gmail.com -on!

 


A kormány-előterjesztés célja az adminisztratív terhek csökkentése, az egészségbiztosítás rendszerének igazságosabbá tétele, a pénzbeli ellátásokkal kapcsolatban felmerült problémák és joghátrányok megnyugtató rendezése. Az egészségbiztosító ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések módosítása által a rendszer igazságosabbá válik. Az egyedi méltányosságból történő gyógyszertámogatás szabályainak módosításával azon betegek kezeléséhez felhasznált gyógyszerek finanszírozásának biztosítása, akik csak olyan készítménnyel kezelhetők, amely Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkeznek. Továbbá cél a méltányossági támogatással igénybe vehető gyógyászati segédeszközök rendjének korrekciója, valamint az egészségbiztosítási pénztárral vényírási szerződést kötött orvosok által pro família cím megjelölésével felírható gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök – szakképesítéshez kötött – rendelési szabályainak pontosítása.


A módosítás a képzési és továbbképzési rendszer hatékony működtetését és a humánerőforrás-monitoringrendszer adatainak kibővítésével, az így nyert információk alapján az egészségügyi dolgozókra vonatkozó életpályamodell kialakításának elősegítését szolgálja.


A módosítás a betegellátás javítását, másrészt az Országos Gyógyszerészeti Intézet hatósági, szankcionálási jogkörének pontosítását, kiterjesztését, illetve adminisztratív terheinek csökkentését célozza a hatékonyabb feladatellátás érdekében.


A közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén a gyógyszertár létesítés és működtetés – kormányprogram szerinti – újraszabályozásával megvalósítandó cél a betegek folyamatos, biztonságos és hatékony gyógyszerellátásának biztosítása, kiemelt figyelemmel a kistelepülések ellátására.


A gyógyszerek támogatási rendszerében cél a betegek házi oxigénellátásának biztosítása, valamint a gyártói befizetések szabályozásának módosítása az átláthatóság szem előtt tartásával és annak megteremtése, hogy ezen befizetések egy része képezze alapját az orvosok gyógyszerrendelés és a gyógyszerészek gyógyszerkiadása gyakorlatában – a jelenlegi szankcionáló rendszer helyett – egy motiváló, ösztönző rendszer kialakításának.


A gyógyászati segédeszközök tekintetében a módosítások célja a jogalkalmazás elősegítése a törvényi fogalmak pontosításával, új fogalmak bevezetésével, az egyes eljárások rendjének racionalizálásával.

Az előterjesztés a szolgáltatók által jelzett hibák orvoslását, a súlyponti kórházak, országos intézmények és a kapacitásaik nevesítésének törlését, az ellátási szerződés és megállapodáshoz kapcsolódó szabályok pontosítását, a kapacitásfelosztás éves módosításának újraszabályozását, valamint a kapacitások átcsoportosítási szabályainak módosítását tartalmazza. A fenti módosításokkal egy rugalmasabb, a szolgáltatók számára elfogadhatóbb struktúra kialakítása a célja az előterjesztésnek.


A módosítás célja a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok szervezése, monitorozása, hatékonyságának növelése és végső soron a lakosság egészségi állapotának javulása. Pontosításra kerül továbbá a vényen feltüntetendő adatok köre a biztonságos gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás érdekében.


A Semmelweis nap munkaszüneti nappá történő nyilvánítása az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését, presztízsének emelését szolgálja.

Az előterjesztés a jogalkalmazás során a pénzbeli ellátásokkal és az ellenőrzésekkel kapcsolatban felmerült problémákra nyújt megoldást, valamint a jogalkalmazást elősegítő pontosításokat tartalmaz A betegellátás során szerzett tapasztalatok alapján indokolttá vált a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök méltányossági támogatási rendszerének módosítása. Az Ebtv. jelenlegi szabályozása nem kezeli egyértelműen a pro família vényen történő rendelés szabályait. Jelen módosítás lehetővé teszi, hogy az orvos a szakvizsgájának megfelelő gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz felírási jogosultságokkal élhessen.


A pro família szabályok módosításával javul a betegellátás a tekintetben, hogy a megfelelő szakképesítése vagy a szükséges szakorvosi javaslat alapján az orvos önmaga vagy hozzátartozója számára felírhatja a gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket pro família címén, ezáltal is csökkentve a járóbeteg-ellátás keretében igénybevett orvos-beteg találkozások számát. Amennyiben az orvos az adott szakvizsgával rendelkezik és az egészségbiztosítóval érvényes szerződése van, akkor gyakorolhatja a szakorvosi felíráshoz kötött gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz rendelést.A humánerőforrás-monitoringrendszer az ágazati életpályamodell kidolgozásának alapvető forrását szolgálja. Az ágazaton belül rövid-, közép- és hosszútávon megfigyelhető tendenciákat csak egy részletes, az egyes összefüggéseket megvilágító, valid adatokat tartalmazó rendszer tudja teljeskörűen előrevetíteni. Ennek érdekében szükséges a humánerőforrás-monitoringrendszer adattartalmának bővítése.


A fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozásával az egészségügyi államigazgatási szerv is átszervezésre kerül. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézete helyett a katasztrófa-egészségügyi ellátás elsőfokú szerve a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségügyi szakigazgatási szerve lesz abban az esetben, ha a minősített időszakon kívül az egészségügy területén katasztrófa esemény következik be. Ha az esemény több megyét érint a katasztrófává minősítés a felügyeleti szerv hatáskörébe kerül. A szabályozás ilyen módjával a hatósági tevékenység az államigazgatási szervek feladata, míg a szabályozás a miniszter feladata lesz.A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az OTH keretében működtetett Országos Szűrési Regiszter (OSZR) csak deperszonalizált egészségügyi adatokat kezel, amelyek a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok szempontjából csak statisztikai feldolgozásra alkalmasak, a szűrővizsgálati eredmények monitorozására, értékelésére nem. Ebből következően a szűrések minőségellenőrzése, illetve költséghatékonyságának mérése sem valósítható meg; ez a rendelkezésre álló humánerő-és pénzügyi források óhatatlan pazarlását is jelenti. A jogszabály-módosítási javaslat arra irányul, hogy a szűrések során keletkezett adatok személyhez kötött módon kerüljenek megküldésre az ORSZ részére.

Az további cél a vényen feltüntetendő adatok körének pontosítása, tekintettel arra, hogy az életkor jelölése alapvető gyógyszerbiztonsági kérdés. Életkorhoz kötött gyógyszerek, illetve életkornak megfelelő adagolás gyógyszerészi kontrollja e nélkül nem valósítható meg. A gyermekek esetén kiemelt jelentősége van a pontos életkor meghatározásnak, így jelen módosítás szerint a három éven aluli gyermekek esetében a vényen fel kell tüntetni a születési évet és a hónapot egyaránt, egyéb esetekben elegendő a születési év megjelölése.


Az előterjesztés szerint a működési nyilvántartást vezető szerv mentesül a működési nyilvántartás lejártakor kötelező kétszeres felszólítási kötelezettség alól. Ez jelentős adminisztratív tehercsökkenést jelent, tekintve, hogy valamennyi egészségügyi dolgozó vonatkozásában fennállt ezen kötelezettség.


A finanszírozott egészségügyi szolgáltató feladata lesz az Eü tv. 18. § (6) bekezdésében foglalt ellátások közül azok végzése is, amelyek a központi költségvetés terhére az E. Alapon keresztül kerülnek finanszírozásra.


Katasztrófa idején az egészségügyi államigazgatási szerv jogosult lesz – a honvédelmi, rendvédelmi és büntetés-végrehajtási szervek egészségügyi szolgáltatóinál dolgozók kivételével – bármely egészségügyi dolgozót az ország más helységébe egészségügyi tevékenység végzésére kirendelni.


Az egészségügyi szakellátás szervezése és koordinálása törvényben meghatározott módon a háziorvosi körzeteken alapuló területi egységekben, az adott területi egységekben működő, közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltatók együttműködésével fog történni.Az Ebtv. 18. § (6) bekezdés r) pontja szerint a látlelet kiadása nem vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére, így sem a sérült kérésére, sem a nyomozó hatóság megkeresésére kiadott látlelet nem számolható el az Egészségbiztosítási Alap terhére. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 15. § (9) bekezdés d) pontja szerint az ügyeletet teljesítő orvos hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt kiadja a hatóság részére, illetőleg a térítési díj megfizetését követően a sérültnek. Az idézett rendelkezés csak a sértett kérelmére elkészített látlelet kiadását köti a térítési díj megfizetéséhez, a hatósági megkeresés alapján készített látlelet kiadását nem. A hatályos jogszabályok arra vonatkozóan nem tartalmaznak rendelkezést, hogy a nyomozó hatóság megkeresésére kiadott látleletet ki finanszírozza. A javaslat szerint szerinti a jövőben a látlelet kiadásának térítési díját az köteles megfizetni, aki annak kiadását kezdeményezte.


A valamilyen adminisztratív hibával, de egyébként szakmai szempontból megfelelően rendelt vény, vagy finanszírozásra lejelentett ellátás esetén nincs lehetőség arra, hogy kötbér jellegű szankciót alkalmazzon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, hanem a teljes támogatási, finanszírozási összeget le kell vonnia a szolgáltatótól. Tekintettel arra, hogy sok esetben a beteg maga ténylegesen jogosult volt az adott ellátásra, és az szakmailag is indokolt volt, a joghátrány indokolatlan mértékben sújtja a szolgáltatót. Javasolt a jogsértés súlyával arányos szankcionálás megteremtése a szabályozásban.


A finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak az elszámolt ellátás finanszírozási összegének 150%-át kellene megtérítenie, ha az ellenőrzés megállapítja, hogy el nem végzett, vagy finanszírozási szerződésben nem szereplő ellátást számolt el. A szolgáltatónak az összeg 100%-át kellene megtérítenie, ha az ellenőrzés megállapítja, hogy a hatályos jogszabályok alapján orvosszakmai szempontból indokolatlan ellátást vagy más forrásból megtérülő ellátást számolt el. Végül 20%-át kellene megtéríteni, ha az ellenőrzés megállapítja, hogy a szolgáltató nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyújtott ellátást számolt el (pl. adminisztrációs hiba), azonban a hatályos jogszabályok alapján orvosszakmai szempontból az ellátás egyértelműen indokolt volt.


Az egészségügyi szolgáltatónak a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás társadalombiztosítási támogatás összegének 150%-át kellene megtérítenie, ha az ellenőrzés megállapítja, hogy valótlan mennyiségű gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, gyógyászati ellátást vagy el nem végzett ellátást vagy a vényírási szerződésben nem szereplő ellátást társadalombiztosítási támogatással rendelt. Az összeg 100%-át kellene megtéríteni, ha az ellenőrzés megállapítja, hogy a hatályos jogszabályok alapján gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, gyógyászati ellátást orvosszakmai szempontból indokolatlanul társadalombiztosítási támogatással rendelt vagy más forrásból megtérülő gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, gyógyászati ellátást társadalombiztosítási támogatással rendelt. Továbbá 20%-át kellene megtérítenie, ha az ellenőrzés megállapítja, hogy nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, gyógyászati ellátást társadalombiztosítási támogatással rendelt, de a hatályos jogszabályok alapján orvosszakmai szempontból az ellátás egyértelműen indokolt volt.


Ösztönző rendszer

A nevében ösztönző, azonban a gyakorlatban jelenleg szankcionáló rendszer helyett szükség van egy, az orvosokat és gyógyszerészeket is motiváló, ösztönző rendszer kialakítására. A generikus program forrásfelszabadító további ösztönzése érdekében szükséges olyan új szabályok bevezetése, melyek elősegítik a kedvezőbb árú termékek elterjedését, úgy hogy sem a lakossági térítési díjak nem emelkednek (szemben a generikus program 2006 óta életbe lépett intézkedéseivel) sem az egészségügyi szolgáltatók nem válnak ellenérdekelté a program sikeres végrehajtásában.

Az ösztönző rendszer 2 lépcsős lenne. Az első lépcsőben a gyógyszert rendelő orvost kell érdekelté tenni abban, hogy az adott terápiás területen belül olyan hatóanyagot válasszon, mely szakmailag megfelelő, a beteg és a gyógyszerkassza számára egyaránt kedvező.


Ennek érdekében a legtöbb, az alapellátásban gyakran használt terápiás területen meghatározásra kerülnének a költség-hatékonysági szempontból kedvezőnek ítélt hatóanyagok, vagy szükség esetén azok súlya a terápiás csoporton belül. Ennek során figyelembe kell venni a vonatkozó szakmai protokollokat, és az eddigi gyakorlatot.


Az első lépcsőben az ösztönző rendszer az alapellátásban résztvevő háziorvosok körében kerülne bevezetésre. Amennyiben a felíró orvosok jelentős része követi az így kialakult finanszírozási irányelveket, úgy az előzetes számítások alapján, éves szinten 1 Mrd Ft gyógyszerrendelési ösztönzés esetében a gyógyszerkasszában mintegy 3-4 Mrd Ft megtakarítás várható, amely megtakarításnak a 25%-át ösztönzésképpen visszajuttatva a ténylegesen megtakarító orvosok részére, praxisonként éves szinten átlagosan akár 200.000 Ft-ot lehetne a praxisok részére biztosítani. A rendszer fontos eleme kell, hogy legyen, hogy a ösztönző rendszer csak a ténylegesen racionálisan rendelő orvosok körében kerüljön bevezetésre, és az ösztönzés összege a megtakarítás arányában kerüljön meghatározásra.


Az ösztönző rendszer második lépcsőjében az adott hatóanyag kiválasztását követően a gyógyszerészt kell érdekeltté tenni abban (de legalább is az ellenérdekeltségét meg kell megszüntetni), hogy az adott hatóanyagon belül a beteg számára legalacsonyabb térítési díjú készítményt szolgáltassa ki, az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott helyettesíthetőségi irányelvek figyelembevételével. A legalacsonyabb térítési díjú készítmény egyben a gyógyszerkassza számára is megtakarítást jelent, kiemelkedően azokban az esetekben, ahol a generikus gyógyszer piacra lépése óta még nem telt el annyi idő, hogy fix támogatási csoport kerüljön kialakításra. Helyettesítés esetén azonban szükséges a gyógyszerész számára a kiesett árrés kompenzálása, amely miatt most ellenérdekelt a helyettesítési rendszer működtetésében. Ez a módszer szerte a világon alkalmazott gyakorlat.

 

 

Az OEP által  háziorvosok körében végzett pénzügyi ellenőrzések során nem elfogadott tételek listája

 

2010.10.14.   17:19:14

A FAKOOSZ informális úton hozzájutott az OEP eddigi ellenőrzésinek "hibalistájához", melyet ezúton teszünk közzé. Ez a lista tartalmazza azokat a tételeket, amelyeket az OEP az eddigi ellenőrzései során nem fogadott el, hogy az ő finanszírozásukból származó forrásokból szerezze be egy vállalkozó háziorvos, attól függetlenül, hogy adójogilag szabályszerű-e az elszámolásuk. A csilaggal jelöltek APEH-szemüveggel tekintve is kérdőjelesek lehetnek.

 

 

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó ingatlan vásárlás illetéke*

Magáncélú felhasználás*

Magánvásárlás*

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó reprezentáció*

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó bérleti díj és rezsi elszámolása

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó felhasználás

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó üzemanyag elszámolása

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó szakmai gyakorlat elszámolása

Életbiztosítás

Kültag részére fizetett osztalék (nem működési céljellegű felhasználás)

Saját felhasználásra vásárolt mosógép, mikro sütő, szőnyeg*

Nem a szerződött telephelyen történő felújítási költség elszámolása

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó rezsidíj elszámolása

Alapanyag saját felhasználásra*

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó megtett km elszámolása

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó rezsidíj elszámolása

Saját célra ruhavásárlás (munkaruhaként nem elfogadható)*

Saját célú kommunikációs költségek (nem a szolgáltató nevére kiállított számlák)*

Angol-magyar útiszótár*

Gépjármű-javítás, karbantartás (elszámolható kilométerek arányában már nem elfogadható)

Személygépkocsihoz kapcsolódó költségek (éves pályamatrica elszámolható km-ek arányában már nem elfogadható része), valamint alkohol tartalmú ital*

E-Alap terhére elszámolt, de arányosan nem figyelembe vehető hatósági-, igazgatási költségek, bankköltség, biztosítási díjak

Magáncélú telefonhasználat után fizetett adó ás járulékok

Szakképzési hozzájárulás

Gépjármű beszerzés E-Alap terhére elszámolt km-ek arányában nem elfogadható része

Pénzügyi lízing elszámolt km-ek arányában nem elfogadható része

Gépjárműadó elszámolt km-ek arányában nem elfogadható része

Harmadik internet szolgáltatás előfizetése, illetve kiszámlázott, de a finanszírozási szerződés szerint térítésmentes bérleti díj és rezsi E-Alap terhére történő kifizetése

Egyéb regisztrációs díj

Társasági adó

Le nem könyvelt vizitdíj*

Magánhasználatban lévő eszközök, felszerelések elszámolása (LCD Tv, DVD készülék, nyári paplan)*

Saját lakáson belül szoba bérlése irodaként*

Kültag mobiltelefon számlái*

Hangszer-tartozékok*

Dvd-író

Utcai felsőruházat*

Nem tárgyévre kiállított számlák

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó irodaépület felújítási költsége

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó karbantartási és takarítás munkák számlái

Dupla szja elszámolás*

Egyéb tevékenységhez kapcsolódó kiadások

Olasz nyelvkönyvek*

Magántevékenységhez kapcsolódó kiadások*

Egyéb bevételszerző tevékenységhez kapcsolódó gépkocsi használat költsége

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó gépkocsi javítási költsége

Szabálytalan tanácsadási szerződés (cégnyilvántartásban nem szereplő céggel kötött)*

Kirívóan magas takarítási és mosatási költség*

Öltöny*

Borotvafej*

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó üzemanyag és kenőanyag-költség elszámolása

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó gyógyszerbeszerzés

Nem finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó üzemanyag és kenőanyag költség elszámolása

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj

Praxis jog elszámolása (GT esetében)*

E-Alapból származó pénzeszközök felhasználására vonatkozó dokumentumok hiánya

Budapesti lakásvásárlás*

Világutazók atlasza*

Történelmi Magyarország c. könyv*

Könyökmankó*

Sópipa*

Tűzhely*

Elektromos fűnyíró*

Elektromos vízszivattyú*

Vízellátós szivattyú*

Madárijesztő*

Motorbicikli javítása és vizsgadíja

Motor biztosítása

Bírósági eljárási illeték

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó gyógyszer elszámolása

Transmitter

PSP javítás (számítástechnikai játék)*

Duplán lekönyvelt telefonszámla*

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó rezsiköltség

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó kölcsön adása*

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó gépkocsi lízingdíjának elszámolása

Magánhasználatban lévő eszközök, felszerelések:*

Virágok*

Hangfal*

Sony fejhallgató*

Takaró+ huzat*

Budmil oldaltáska*

Tolltartó*

Füzetek*

Kerékpár

MP3 lejátszó*

Kontaktlencse*

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó vásárlás

Digitális kamera*

Szekrénysor*

Notebook*

Nyomtató*

Számítógépasztal**

Komód*

Sarokpolc*

Gardrób*

Bambuszroló*

Lámpatestek*

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó üzemanyag-költség elszámolása

Egyéb tevékenységhez kapcsolódó eszközök, felszerelések elszámolása

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó gépkocsi, fotel, útiköltség, 5. laptop*

 

 

 

 

Kérem csak akkor komolyan venni, ha van veszélyeztetett korú a környezetben, akkor viszont nagyon!

2010.10.13.           09:15:45


Dr.Zacher Gábor felhívása:Mindenki Figyelmébe Ajánlom!

Van egy GHB nevű szer,színtelen, szagtalan, íztelen, festéklemosó szer, 3000 Ft-ba kerül egy üveg, bárki szabadon megvásárolhatja boltban illetve rendelheti a neten.

Pár csepp italba csöppentve kb. 10 perc leforgása alatt teljes tudatkiesést okoz, néhány mp szédülés után ájulást.Hétvégi diszkókban a kiszemelt áldozat poharába cseppentik, amikor nem figyel oda.Miután összeesik,a "segítőkész" szemtanúk kiviszik és elrabolják végleg,vagy a nemi erőszak idejére,ami nem erőszak, hisz magatehetetlen az ember.

A szer gyorsan kiürül a szervezetből:az illető hamarosan magához tér,legfeljebb nem érti,hogyan került az adott helyszínre.Gyakorlatilag embert lopnak a szer segítségével.

Előfordul hogy bontatlan (vagy annak tűnő) üvegbe előre beteszik.
Pld.:a játékbarlangban a nyertest meghívják egy üveg italra,azután az illető a toxikológián ébred ruházat, pénz, nyeremény, mobiltelefon nélkül.

Védekezni nem lehet ellene,csak megelőzni,azzal ha nem hagyja az ember a poharát felügyelet nélkül,illetve,ha üvegből iszik,a hüvelykujját az üveg száján tartja. Fontos hogy a társasággal érkezők/társaságban levők ne hagyják magukra soha egyik társukat se.

Kérem, adják tovább minél több embernek!

Dr. Zacher Gábor toxikológus orvos

 

 

 

A MENTŐSÖK KÉRIK AZ ALÁBBIAKAT!!!


Mentősök tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek van mobiltelefonja. Olyan sérülteknél, akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre sietők nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek. Mentőápolók és mentőorvosok azt javasolták, hogy a szükség esetén értesítendő személy adatait mindenki ugyanazon megjelölés alatt adja meg.

A nemzetközileg elismert megjelölés:

 

ICE (= In Case of Emergency = "vész esetén")

 

Ezalatt a név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni, akit vészhelyzetben / szükség esetén a rendőrségnek, mentőknek, tűzoltóknak fel kell hívni. Ha több ilyen személyt szeretne megadni, a következőképp lehetséges: ICE1, ICE2, ICE3 stb.

Könnyű megcsinálni, nem kerül semmibe és vész, baleset esetén nagy segítség lehet!

Javasoljuk ezen információ megosztását a családtagokkal, ismerősökkel is!

-->

A háziorvosok körében végzett pénzügyi ellenőrzések során nem elfogadott tételek listája

 

 

Regionális Egészségbiztosítási Pénztár

Pénzügyi ellenőrzés eredményeként nem elfogadott tétel megnevezése

Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó ingatlan vásárlás illetéke

Magáncélú felhasználás

Magánvásárlás

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó reprezentáció

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó bérleti díj és rezsi elszámolása

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó felhasználás

Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó üzemanyag elszámolása

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó szakmai gyakorlat elszámolása

Életbiztosítás

Kültag részére fizetett osztalék (nem működési céljellegű felhasználás)

Saját felhasználásra vásárolt mosógép, mikro sütő, szőnyeg

Nem a szerződött telephelyen történő felújítási költség elszámolása

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó rezsidíj elszámolása

Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár

Alapanyag saját felhasználásra

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó megtett km elszámolása

Nem a szerződött feladathoz kapcsolódó rezsidíj elszámolása

Saját célra ruhavásárlás (munkaruhaként nem elfogadható)

Saját célú kommunikációs költségek (nem a szolgáltató nevére kiállított számlák)

Angol-magyar útiszótár

Gépjármű-javítás, karbantartás (elszámolható kilométerek arányában már nem elfogadható)

Személygépkocsihoz kapcsolódó költségek (éves pályamatrica elszámolható km-ek arányában már nem elfogadható része), valamint alkohol tartalmú ital

E-Alap terhére elszámolt, de arányosan nem figyelembe vehető hatósági-, igazgatási költségek, bankköltség, biztosítási díjak

Magáncélú telefonhasználat után fizetett adó ás járulékok

Szakképzési hozzájárulás

Gépjármű beszerzés E-Alap terhére elszámolt km-ek arányában nem elfogadható része

Pénzügyi lízing elszámolt km-ek arányában nem elfogadható része

Gépjárműadó elszámolt km-ek arányában nem elfogadható része

Harmadik internet szolgáltatás előfizetése, illetve kiszámlázott, de a finanszírozási szerződés szerint térítésmentes bérleti díj és rezsi E-Alap terhére történő kifizetése

Egyéb regisztrációs díj

Társasági adó

Le nem könyvelt vizitdíj

Magánhasználatban lévő eszközök, felszerelések elszámolása (LCD Tv, DVD készülék, nyári paplan)

Saját lakáson belül szoba bérlése irodaként

Kültag mobiltelefon számlái

Hangszer-tartozékok

 


Regionális Egészségbiztosítási Pénztár

Pénzügyi ellenőrzés eredményeként nem elfogadott tétel megnevezése

Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár

Dvd-író

Utcai felsőruházat

Nem tárgyévre kiállított számlák

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó irodaépület felújítási költsége

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó karbantartási és takarítás munkák számlái

Dupla szja elszámolás

Egyéb tevékenységhez kapcsolódó kiadások

Olasz nyelvkönyvek

Magántevékenységhez kapcsolódó kiadások

Egyéb bevételszerző tevékenységhez kapcsolódó gépkocsi használat költsége

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó gépkocsi javítási költsége

Szabálytalan tanácsadási szerződés (cégnyilvántartásban nem szereplő céggel kötött)

Kirívóan magas takarítási és mosatási költség

Öltöny

Borotvafej

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó üzemanyag és kenőanyag-költség elszámolása

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó gyógyszerbeszerzés

Nem finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó üzemanyag és kenőanyag költség elszámolása

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj

Praxis jog elszámolása (GT esetében)

E-Alapból származó pénzeszközök felhasználására vonatkozó dokumentumok hiánya

Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár

Budapesti lakásvásárlás

Világutazók atlasza

Történelmi Magyarország c. könyv

Könyökmankó

Sópipa

Tűzhely

Elektromos fűnyíró

Elektromos vízszivattyú

Vízellátós szivattyú

Madárijesztő

Motorbicikli javítása és vizsgadíja

Motor biztosítása

Bírósági eljárási illeték

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó gyógyszer elszámolása

Transmitter

PSP javítás (számítástechnikai játék)

Duplán lekönyvelt telefonszámla

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó rezsiköltség

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó kölcsön adása

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó gépkocsi lízingdíjának elszámolása


 

Regionális Egészségbiztosítási Pénztár

Pénzügyi ellenőrzés eredményeként nem elfogadott tétel megnevezése

Nyugat-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár

Magánhasználatban lévő eszközök, felszerelések:

Virágok

Hangfal

Sony fejhallgató

Takaró+ huzat

Budmil oldaltáska

Tolltartó

Füzetek

Kerékpár

MP3 lejátszó

Kontaktlencse

Nem a finanszírozott feladathoz kapcsolódó vásárlás

Digitális kamera

Szekrénysor

Notebook

Nyomtató

Számítógépasztal

Komód

Sarokpolc

Gardrób

Bambuszroló

Lámpatestek

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó üzemanyag-költség elszámolása

Egyéb tevékenységhez kapcsolódó eszközök, felszerelések elszámolása

Nem a finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó gépkocsi, fotel, útiköltség, 5. laptop

 

 

Szavazás

Lesz-e érdemi finanszírozásemelés 2015-ben?
Igen
Nem
Már elkésett
Asztali nézet